27 oktober 2014

Voortgang IJsbaan

PvdA en ChristenUnie hebben in de raad van maandag 27 oktober 2014 een motie ingediend om een bescheiden ijsbaan te realiseren.

Motie Vreemd aan de orde van de dag:

Voortgang IJsbaan
De Gemeenteraad van Haren, in vergadering bijeen op 27 oktober 2014,

constaterende dat:

 • de raad in de vergadering van 25 juni 2012 per amendement heeft besloten een bedrag van
  € 123.000,= voor de realisatie van een ijsbaan definitief beschikbaar te willen stellen op basis van een door het college uitgewerkt voorstel;
 • het college in raadsbericht 2014-22 van 30 juni 2014 heeft aangegeven de in het amendement geformuleerde opdracht niet uit te kunnen voeren;
 • een dergelijk voorstel tot nu toe niet aan de raad is voorgelegd;

overwegende dat:

 • de raad heeft aangegeven dat de ijsvereniging op een nieuwe voorziening mocht rekenen
  vanwege ‘de sportverplaatsing’;
 • het gereserveerde bedrag volgens het raadsbericht 2014-22 niet voldoende is voor de realisatie van een ijsbaan vanwege situering en natuurwaarden bij de Mikkelhorst;
 • dat dit mede komt door de voorgenomen situering van de ijsbaan in combinatie met de
  Blauwe Ruiters;
 • dat de huisvesting van de Blauwe Ruiters bij de Mikkelhorst niet gerealiseerd wordt;
 • er reeds een klein ijsbaantje bij de Mikkelhorst is gerealiseerd

spreekt uit :

 • in beginsel positief te staan tegenover de realisatie van een ijsbaan in het dorp Haren;
 • de locatie bij de Mikkelhorst door het wegvallen van de realisatie van huisvesting ten behoeve van de Blauwe Ruiters nu meer kansen biedt;
 • gezien de frequentie van het gebruik van een ijsbaan in te zetten op een uitbreiding van
  het reeds gerealiseerde ijsbaantje bij De Mikkelhorst

en draagt het College op:

 • in samenspraak met de ijsvereniging uiterlijk 31 december 2014 te komen met een uitgewerkt voorstel aan de raad, zodat dit voorstel in de raadscyclus van januari 2015 besproken kan worden.

Motie Voortgang IJsbaan 27-10-2014