Door op 6 november 2014

Tastend de toekomst in, zonder visie

PvdA Haren over 2015:

“Wij stellen vast dat onze gemeente te klein is en te weinig bestuurskracht heeft om de eerder genoemde taken aan te kunnen. Waar de maatschappelijke thema’s de gemeentegrenzen letterlijk en figuurlijk overschrijden – en een dergelijk proces is al lang aan de gang – zal er een nieuwe stap moeten worden gezet; en wel op weg naar een intergemeentelijke fusie”.

Voorzitter,

Het college presenteert ons de begroting 2015.
We zien een begroting die voorzichtig is, die tastend de toekomst in gaat. Koers zoekend.
Deze begroting mist een duidelijke toekomstvisie, een stip op de horizon. Het is allemaal wat bleekjes, vlees noch vis. Daagden vorige begrotingen ons uit tot moties en amendementen, deze begroting niet. We constateren dat het college nog bezig is zich te settelen en merkt dat het besturen van een gemeente iets anders is dan oppositie voeren.

Het huishoudboekje, daar vallen ons de extra inkomsten op.

Door gewijzigde wetgeving kan er € 8.000,- bijgeschreven worden vanuit volwasseneneducatie en € 100.000,= vanuit het buitenonderhoud aan scholen. Dit zijn meevallers, die echter niets met visie of stippen op de horizon te maken hebben. Maar: mooi meegenomen.

Het college sluist via het toerekenen van de veegbeurten zomaar eventjes in drie regels
€ 64.000,= de begroting in. Hoort dit niet thuis in de raadsdiscussie over het Rioleringsplan?

De verhoging van de Toeristenbelasting. Het tarief wordt, naast de inflatie nog even extra verhoogd van €2,37 naar € 3,38 per persoon per nacht. Levert 34.000,= op.
En, zegt het college vrolijk, hier staat geen specifieke prestatie van onze kant tegenover!

Het is toch niet de bedoeling dat de Toeristenbelasting een melkkoe wordt? Wij kunnen het met de voorgestelde maatregel eens zijn, mits daar dan ook concreet wat voor gebeurt. We investeren als gemeente, wat is goed voor de werkgelegenheid, trekken meer toeristen naar Haren, die hier gaan winkelen wat weer positief is voor onze middenstand.

Voorzitter,
ik loop de programma’s uit de begroting 2015 bij langs.

Bij het programma Burgerrelaties blijkt het college deze naamgeving letterlijk te nemen: men verwacht meer huwelijken af te sluiten in 2015. Love is in the air. Alleen kan de bruidsnacht in de suite tegenvallen door de hoge Toeristenbelasting.

Vanuit de PvdA vinden we het van belang dat de digitale dienst- en serviceverlening naar onze burgers wordt uitgebreid. Daarmee is het college goed op weg en dat steunen wij van harte. Wel blijven wij aandacht vragen voor het gewone, analoge contact met onze inwoners.

In dat kader gaf u het belang van dorps- en wijkwethouders aan. Echter: bij uw verdeling over de dorpen stokte het. Is het een idee om in het kader van een gratis tv-optreden “So you wanne be een wijkwethouder” de bevolking hierover te laten stemmen? Graag uw reactie.

Ruimtelijke Ontwikkeling.

Als PvdA zijn we voor het bevorderen van sociale woningbouw, ook en juist op goede locaties. Vanuit onze sociaaldemocratische overtuiging staat de PvdA woningbouw voor diverse doelgroepen voor.

De geplande woningbouw in Oosterhaar is daartoe een goed begin en we vragen het college alle inspanningen te betrachten voor realisatie van sociale woningbouw in DHE 5 en 6.

Haren vergrijst en het college denkt in 2015 na over woningbouw en wetgeving voor deze doelgroep. Maken wij als Harense raad nog de concrete uitwerking hiervan mee?

Werk en Inkomen.

Voor Werk en Inkomen steunt de PvdA initiatieven van het college gericht op het vinden van werk en het vergroten van zelfredzaamheid. We vragen specifiek aandacht voor onze werknemers bij het Bedrijf Werk en Re-integratie. Er verandert daar veel, communiceer dit goed! Kunt u ons aangeven hoe het staat met werkgelegenheidsmaatregelen als social return on investment of het plaatsen van werkzoekenden via werkervaringsplaatsen in onze gemeentelijke organisatie?

Graag aandacht voor de positie van zzp-ers. Wij vinden dat startende zpp-ers moeten worden gesteund door o.a. het meedingen met opdrachten vanuit onze gemeente. Hoe kan het dat
begeleiders voor bijvoorbeeld de large scale interventions en de Centrumvisie van buiten onze gemeente komen. Niets ten nadele van deze mensen. Maar hebben wij die kennis en kunde zelf niet bij de in onze gemeente aanwezige zzp-ers? Graag uw reactie.

Cultuur.

Ons voorzieningenniveau maakt Haren Harens: een goede bibliotheek, volop mogelijkheden voor kunst en cultuur, prima sportvoorzieningen en een bloeiend verenigingsleven. Onze dorpshuizen vervullen daarin een belangrijke rol. Dit wordt door onze inwoners gewaardeerd.

Vanwege de negatieve begroting in 2016 wilt u gaan nadenken over het voorzieningenniveau. Besef goed dat er grenzen zijn in wat vrijwilligers aankunnen en willen doen aan beheer- en onderhoudstaken. Combineer daarom werkzaamheden met leerwerkbanen, maatschappelijke banen en breng mogelijke samenwerkingsrelaties in kaart. Hoe pakt u dit aan?

Sport en recreatie.

Vragen hebben wij over de antwoorden van het college over het zwembad.
De gemeente heeft een voorschot van € 5.000 op de exploitatiebijdrage verstrekt ter dekking van de resterende kosten voor de opening van het zwembad. De Stichting had daarvoor geen eigen middelen meer. Het college maakt zich zorgen over de terugbetalingsmogelijkheden. Het door de Stichting terug te betalen bedrag is inmiddels groter dan de eerste kwartaal- uitkering van de exploitatiebijdrage. Zwemmen wij hier een fuik in? Graag uw reactie.

Een welgemeend compliment willen wij afgeven over de fraai opgeknapte sporthal Scharlakenhof. Het is een feest om hierin te sporten. Hier kunnen we trots op zijn!

Welzijn en Zorg.

Op het gebied van Welzijn en Zorg geeft u preventie een lage prioriteit. Het initiatief voor gezond leven, geïnformeerd zijn en voorkomen van rampspoed ligt op de eerste plaats bij de inwoners zelf stelt u als college. Maar hoe gaat u om met inwoners die dat (even) niet lukt?

Sociaal Domein.

Naast de Participatiewet zijn er de decentralisaties WMO/AWBZ en de Jeugdzorg.
Als PvdA roepen wij het college op om de stapeling van lastenverzwaring daar waar die zich voordoet, te onderkennen en te voorkomen, zowel op algemeen als individueel niveau. Ons PvdA-Ombudsteam zal hierop bedacht zijn en dit bij u aangeven.

Voorzitter,

De begroting staat vol met ambitieuze beleidsvoornemens die tot uitvoering moeten komen.
We hebben nu al een toezeggingenlijst van hier tot Thesinge. Maar het stokt, het komt nu al niet verder. En dit ondanks het feit dat onze ambtenaren met volle inzet en betrokkenheid werken.

De oorzaak staat helder verwoord in de SWOT-analyse: op actuele onderwerpen wordt geen beleid meer ontwikkeld, omdat de capaciteit daarvoor ontbreekt. Medewerkers zijn nauwelijks in staat ontwikkelingen goed te volgen, beantwoording van verzoeken neemt meer tijd, afhandeling laat langer op zich wachten. Er wordt vaker genoegen genomen met minder kwaliteit, vooraf geformuleerde ambities of doelstellingen worden niet of pas later gerealiseerd. Dit is niet de gemeentelijke kwaliteit die wij als PvdA voorstaan voor onze inwoners.

Wij stellen vast dat onze gemeente te klein is en te weinig bestuurskracht heeft om de eerder genoemde taken aan te kunnen. Waar de maatschappelijke thema’s de gemeentegrenzen letterlijk en figuurlijk overschrijden – en een dergelijk proces is al lang aan de gang – zal er een nieuwe stap moeten worden gezet; en wel op weg naar een intergemeentelijke fusie.

Ik dank u wel.

Speech Ton begroting 2015 def