Door op 6 september 2016

Schriftelijke vragen van PvdA – fractie over bouwen

Het College van B&W stelt op orde te zijn met haar wettelijke taken. PvdA fractie wil graag weten hoe de stand van zaken is met betrekking tot het welstandsbeleid / bouwplannen en stelt daarover de volgende vragen:

Schriftelijke vragen PvdA: Informatie raad welstandsbeleid Woningwet

Het college hecht aan een goede uitvoering van haar wettelijke taken en heeft aangegeven “bij” te zijn op dit vlak.
Tevens hecht het college er aan om burgers nauw bij hun woon- en leefomgeving te betrekken en vroegtijdig te informeren over bouwplannen, om op deze wijze
dure en langlopende procedures tegen te gaan.

Recent (augustus 2016) mochten wij, zonder aanbiedingsbrief vanuit het college als opdrachtgever, het jaarverslag over 2015 van Libau ontvangen,  met de cijfers en resultaten Haren 2015.

Vanuit de wet- en regelgeving geeft de Woningwet het volgende aan:
Artikel 12c
Burgemeester en wethouders leggen de gemeenteraad eenmaal per jaar een verslag voor waarin zij ten minste uiteenzetten:

  • a. op welke wijze zij zijn omgegaan met de adviezen van de welstandscommissie dan wel de stadsbouwmeester;
  • b. in welke gevallen waarin niet is of wordt voldaan aan artikel 12, eerste lid, zij zijn overgegaan tot oplegging van een last onder bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom.

Vragen:

1. Heeft de raad over 2014 een dergelijk verslag als bedoeld in artikel 12c/Woningwet ontvangen?
1.a. Indien nee: wat was daarvan de reden?
1.b. Indien nee: wanneer kan de raad deze informatie ontvangen?

2. Wanneer ontvangt de raad een verslag als bedoeld in artikel 12c/Woningwet over 2015?

3. Kunt u aangeven:
3.a. tegen welke bouwplannen en -projecten er momenteel bezwaren lopen;
3.b. welke van die bezwaren betrekking hebben op welstandsadviezen;
3.c. hoe en op welke wijze u met bezwaarmakers hierover in gesprek bent gegaan c.q. gaat;
3.d. in welke gevallen dit tot het intrekken van het bezwaar heeft geleid.

Met vriendelijke groet,
namens de fractie van de PvdA,
Ton Sprenger