18 februari 2016

Welke gemeentelijke gebouwen vinden we maatschappelijk van belang en wat mogen ze kosten?

Fractievoorzitter Ton Sprenger in een ronde tafel gesprek over het gemeentelijk vastgoed in onze gemeente. Aanleiding is het  rapport van de Rekenkamercommissie.

PvdA en het gemeentelijke maatschappelijk vastgoed: verslag ronde tafel gesprek 15-2-2016.

Op maandag 15 februari 2016 was er een ronde tafel gesprek over het maatschappelijk vastgoed in onze gemeente. Vanuit de PvdA nam fractievoorzitter Ton Sprenger deel aan de discussie.
Aanleiding was de aanbieding aan de raad van een rapport van de Rekenkamercommissie over het maatschappelijk vastgoed. GroenLinks en de PvdA vonden dit rapport zo belangrijk, dat ze om een nadere bespreking van dit rapport vroegen.

De Rekenkamercommissie doet onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid en beheer en tracht mede op basis van de vanuit de gemeenteraad aangegeven behoefte te voorzien in informatie ten behoeve van de invulling van de controlerende rol van de raad.

Het onderzoek rondom maatschappelijk vastgoed heeft zich gericht op geformuleerd en gevoerd beleid, de relatie met het doelgroepenbeleid en het verkrijgen van inzicht in het vastgoed, de huurders/gebruikers, het geïnvesteerd kapitaal en (de uitwerking van) de afspraken rond gebruik, beheer en onderhoud, kosten en tarieven.

Het onderzoek had voornamelijk een inventariserend karakter. Daarmee wil de commissie de raad behulpzaam zijn bij het in beeld hebben van de lusten en lasten van het maatschappelijk vastgoed en de daarbij in het geding zijnde middelen, in relatie tot gemaakte en te maken beleidskeuzes. Daar lag ook de aanleiding voor dit onderzoek: uit gesprekken met raadsfracties kwam naar voren dat er met name behoefte is aan inzicht in de baten en lasten van de vastgoedportefeuille, o.a. in relatie tot de vraag of en in welke mate er sprake is van ‘verkapte subsidieverlening’.

De onderzoeksvraag luidde:
Welke beleidskeuzes liggen ten grondslag aan het gemeentelijk bezit aan maatschappelijk vastgoed, welke financiële middelen zijn daarbij in het geding en wat zijn de afspraken rond het gebruik, beheer en onderhoud in relatie tot de doelgroepen?

Uit de conclusies van de Rekenkamercommissie bleek dat de gemeente voortvarend op weg is met onderhouds- en beheerplannen voor de gemeentelijke gebouwen. Ook zijn er nu meerjarige onderhoudsbudgetten door de raad ter beschikking hiervoor gesteld. Het contractbeheer over alle gebouwen, afspraken over huur, verhuur en gebruik kan nog een verbeterslag gebruiken.

Belangrijk was de conclusie dat het beleid rondom maatschappelijk vastgoed uit 1998 stamt. De rekenkamer concludeert dat er sprake is van informeel beleid en ad hoc besluiten door de raad.

De PvdA heeft in deze discussie gepleit voor uitspraken van de raad over met name de maatschappelijke waarde van gemeentelijk vastgoed. Welke functies vinden wij belangrijk (b.v. ontmoeting, sport, ruimte voor bijeenkomsten voor diverse doelgroepen) en welke gebouwen kunnen we daar voor inzetten? Die discussie willen we als PvdA graag voeren, voordat we puur en alleen naar de kosten kijken van gebouwen. Op deze wijze ontstaat er een duidelijk beeld welke gebouwen bijdragen aan ons gemeentelijk beleid. Daarvoor zou er een accommodatiebeleid gemaakt moeten worden. Op basis daarvan maken we dan keuzes welke gebouwen we willen houden en welke we willen afstoten. PvdA en GroenLinks willen kijken hoe we dit op de politieke agenda krijgen. Wordt vervolgd! Ton Sprenger

Rekenkamercommissie rapport Maatschappelijk Vastgoed