Door op 28 oktober 2014

PvdA Haren over de bestuursrapportage 2014

Ton Sprenger namens de PvdA fractie:

Weerstandsvermogen van de gemeente te laag,  plannen niet afgerond, onduidelijk wanneer dan wel, bestuurders en burgers op achterstand gezet door ontbreken van deze informatie – voorbeelden

Speech fractie PvdA bestuursrapportage 2014.

Algemene opmerkingen:
* Het college voldoet nog steeds niet aan het door ons als raad opgelegde weerstandsvermogen.
Het is dan ook spijtig om te moeten constateren dat we ruim 4 ton mis zijn gelopen door tegenvallers. En dit terwijl we goed op weg waren met een gedegen financieel beleid!

We hebben in dat kader de volgende vragen aan het college:
– Hoe zit het met de voortgang van de bezuinigingen in 2014?
– Mogen we er van uitgaan dat deze alle gehaald worden?
– Hoe worden burgers en organisaties daar bij betrokken?

* We constateren dat veel in de toegezegde plannen en ontwikkelingen nog steeds niet is afgerond en we constateren tevens dat de gemeente Haren op een aantal punten niet aan de wettelijke vereisten
voldoet. Heeft het college hier wel voldoende zicht op en aandacht voor en op en wat gaat ze daar aan doen?

Als voorbeeld:
Leerplichtwet: resultaat wordt voor 1-10 enig jaar aan de raad kenbaar gemaakt. Daarop is aangedrongen bij de bespreking van de jaarrekening en het is ook genoemd in de raad van september. Waarom voldoet het
College niet aan deze wettelijke verplichting? En veel belangrijker: hoe kunnen wij als raad eventueel bijsturen op het schoolverlaters- en verzuimbeleid?

* Zeer ergerlijk is dat wij als raad telkens door het College op achterstand worden gezet bij de bespreking van diverse plannen en wetgeving. De PvdA heeft telkens nadrukkelijk aan het college gevraagd om daar waar het knel en krap kwam te zitten met de ambtelijke capaciteit voor de raadsvoorstellen, dat dit vroegtijdig aan de raad zou worden gemeld.

Nu constateren wij dat gewoon tussen de regels door in de Burap gesteld wordt dat ruimtelijke plannen en volkshuisvestelijke financiering en wet- en regelgeving pas veel later komt, omdat de
capaciteit elders wordt ingezet. Niet alleen de raad, maar ook onze burgers worden hiermee op achterstand gezet. Graag uw reactie hoe dit in de toekomst te verbeteren.

2.4. “Op koers met de in de begroting 2015 neergelegde doelstellingen”?
* Het speerpunt van de coalitie in het collegeprogramma: communicatiebeleid is uitgesteld naar 2015. Wanneer is dat nu wel gereed?

2.5. Openbare verlichting.
* blz. 14: Het beleidsplan voor Openbare verlichting (nov. 2014) wordt weer uitgesteld. Wanneer kunnen we het wel verwachten in 2015?

2.6. Ruimtelijke Ontwikkeling.
* Bestemmingsplan buitengebied: wederom verschoven. Toezegging en maand 2015 laten noemen.
* Wanneer komt de Structuurvisie, in 2015? Toezegging in Raad.
* Consequenties van lopende plannen woningbouw in relatie met financiële verplichtingen corporaties: notitie zou eind 2014 in de Raad. Toezegging wanneer in de Raad.
* blz. 19: Woonplan: 2 x per jaar in de raad. Is in januari 2014 geweest, wanneer zal de tweede keer in 2014 zijn?
* We zouden als raad op bezoek gaan naar de gemeente Assen, voor betrokkenheid van deze gemeente in de bouw van sociale huurwoningen. Zie coalitieprogramma. Wanneer gaan we? Raad.

2.9. Economische zaken.
* blz. 24: De nota begraven: onderzoeken zijn afgerond, wanneer komt de nota? Meenemen: nieuwe ontwikkelingen als begraven in eigen grond en natuurbegraafplaatsen. Raad: toezegging.

2.10. Werk en Inkomen.
* blz. 26: Stand van zaken armoedebestrijding: deelname van de gemeente aan de Stichting Urgente Noden. Gesprek zou volgen. Afgesproken bij behandeling jaarrekening. Al Gebeurd? Raad.
* Werknemers SW-indicatie op basis van inkoop bij BWR of op een andere manier plaatsen. Aandacht voor deze doelgroep, communicatie? Raad.

2.14. Transitie Sociaal Domein.
* Evaluatie bevindingen wijkteam tweede jaar: komt in najaar 2014. Wanneer?Raad.

Ook GroenLinks had flinke opmerkingen over het onderwerp Transitie Sociaal Domein. De informatie van het College kwam zeer laat, de reactie op de informatie van de adviesraad-sociaal-domein was negatief, kortom de gemeente had er weinig mee gedaan. GrL vroeg om meer informatie via de Raad te laten gaan en tegenover genoemde adviesraad een toeschietelijker houding in te nemen. Er werd verwezen naar het eerder door Ton genoemde recht op het uitdagen van de gemeente om als instelling/burgers door creativiteit de zorg beter en goedkoper te doen.

De beloften die het College probeerde te doen waren krachteloos.