Door op 15 maart 2016

PvdA en de huisvesting van sociale doelgroepen

Hoe belangrijk de kwestie “Haren Zelfstandig?” ook is, er zijn meer belangrijke issues, zeker voor de PvdA

Op vrijdag 11 maart heeft op initiatief van de PvdA Tynaarlo een bijeenkomst over Wonen van de fractiespecialisten met de PvdA-afdelingen Haren, Noordenveld en Aa en Hunze plaatsgevonden.

Ton Sprenger schoof vanuit de PvdA Haren hierbij aan.
Gesproken is over de nieuwe Woningwet: gemeenten en corporaties moeten voor 1 juli 2016 aan de Minister doorgeven in welke gemeenten er nog nieuwbouw kan plaatsvinden (kerngebied) en welke gemeenten beheergebied worden, waar alleen onderhoud en renovatie aan de huurwoningen voor de corporatie kan plaatsvinden.

Goed overleg is van belang: waar zien we ontwikkelingen rondom de behoefte van huurders: wat zijn hun woonwensen, hoe staat het met het corporatiebezit: waar moet gerenoveerd worden, waar moet nieuwbouw komen?
Gemeenten moeten hierin samen werken en een woonvisie hebben, anders wordt het iedere gemeente voor zich met de huurders als dupe!

Druk op de sociale woningmarkt
Er is nu al de druk op de voorraad van sociale huurwoningen: veel huurders die een volgende woonstap zouden willen maken, blijven in hun huurwoning gezien de economische onzekerheid met werk of ouderen blijven noodgedwongen in hun woning omdat door de veranderingen in de AWBZ de verzorgingstehuizen in rap tempo worden afgebouwd en er nog onvoldoende kwalitatieve woningen gericht op deze doelgroep zijn gebouwd.

Daarnaast is er de groep starters op de woningmarkt , is er de groep gescheiden mensen die snel een woning willen hebben en zijn er de doelgroepen in een kwetsbare positie die eveneens een beroep op sociale huurwoningen doen.

Daarbij komt dat de gemeenten een taakstelling hebben om statushouders een woning aan te bieden. Gemeenten lopen nu al achter met het huisvesten van statushouders, waardoor AZC’s overvol zitten met mensen die naar een huurwoning kunnen uitstromen, maar dat niet kunnen omdat er geen aanbod is.

De PvdA Haren heeft dit jaar hierover al schriftelijke vragen aan het college gesteld.

Doelgroepenbeleid en afstemming
Ook heeft de PvdA Haren gepleit voor een doelgroepenbeleid: gezien de schaarste aan sociale huurwoningen moet je een beleid ontwikkelen met prioriteiten voor de doelgroepen. En stem dit af met de gemeenten die in het werkgebied van de corporatie liggen.

Woonborg is de grootste corporatie in onze vier gemeenten. Vanuit het overleg is besloten om samen met Woonborg het gesprek aan te gaan om onze sociaaldemocratische visie op de sociale huurwoningen, een goed en transparant toelatingsbeleid en de aandacht voor de steeds groeiende groep van statushouders voor het voetlicht te brengen.

Zo komen we actief op voor de (toekomstige) huurders en kunnen we samen met de PvdA in Noordenveld, Tynaarlo en AA en Hunze een krachtige stap voorwaarts zetten. Wordt vervolgd.

Ton Sprenger
fractievoorzitter PvdA Haren