28 oktober 2014

Plaatsing van de Brandweerkazerne

INRPRAAK

Plaatsing van een nieuwe brandweerkazerne in het Stationsgebied is minder waarschijnlijk geworden.  Omwonenden en raadsleden beargumenteerden  een  voorstel om aan de Westerse Drift meer ruimte te maken voor een nieuwe kazerne. En dat kan weer niet op enthousiasme rekenen van bewoners dáár. De PvdAfractie sloot zich  aan bij verder onderzoek. Besluit zou dan over een maand moeten plaatsvinden.

Het College van B&W koos als nieuwe locatie voor een brandweerkazerne een terrein in het Stationsgebied, achter de woningen.  Bewoners aldaar vonden dit een ongelukkige keuze. Koen de Groote, Sander van Assen en Marten Venemans spraken namens de omwonenden in. Met succes.

Bijna de voltallige raad (VVD, PvdA, Christenunie, GroenLinks, GezondVerstandHaren en D66) heeft nu de voorkeur uitgesproken voor de Westerse Drift als nieuwe locatie; aan het College is gevraagd de geschiktheid van deze locatie verder uit te werken. In een volgende gemeenteraad zal dit uitgewerkte voorstel dan in stemming worden gebracht. Het CDA ging verder en wilde nu direct kiezen voor de Westerse Drift.

Argumenten:

  • Uitgaand van het feit dat alle fracties het belang zien van een nieuwe brandweerkazerne en dat een zorgvuldig keuzeproces ons moet leiden naar de juiste locatie, zijn we tevens van mening dat het gewenst is de vaart erin te houden in de voorbereiding van het besluit.
  • De keuze die het College maakt voor de locatie stationsgebied is niet een logische is. De brandweerzorg hier is weliswaar hoog, (hoewel in onze ogen nog niet geheel duidelijk in verband met de onduidelijkheid over de gesloten tijd van de spoorwegovergang).
  • Dat is eigenlijk het enige voordeel dat te benoemen valt voor deze locatie.
  • Vooral de financiën en de verkeersveiligheid rondom het stationsgebied vormen een probleem bij de voorkeur van het College voor de locatie stationsgebied.
  • Locatie Westerse Drift: ook daar is de brandweerzorg voldoende en op alle andere punten scoort deze locatie beter. Bovendien, voor ons een belangrijk punt, het is de bestaande situatie. Genoemde fracties achten het voorliggend voorstel niet gereed voor besluitvorming.

Aan het College is gevraagd voor de locatie Westerse Drift het volgende uit te werken:

1.     Nader onderzoek op het gebied van geluid, haalbaarheid van de geluidsnorm, alsmede de ruimtelijke inpassing van de geluidsschermen en  het woongenot van omwonenden.

2.     Uitgebreid onderzoek naar bodemverontreiniging en welke invloed eventuele verontreiniging heeft op nieuwbouw van de kazerne aan de Westerse Drift en we zien daar ook graag de directe omgeving in meegenomen.

3.     Volgens trede II van de participatieladder de omwonenden informeren én raadplegen

4.     Een exacte berekening van alle kosten en een benadering van de PM posten”

Brandweer locatie inspraak raadscie 21102014