23 maart 2017

Gedeputeerde Staten oordeelt over begroting 2017 Haren

Voor 2017 nog wel goedgekeurd, maar wankel want vorige bezuinigingsronden zijn ook nog niet gehaald. Tegenvallers liggen op de loer. Risicovol, vooral voor de vele ouderen in Haren.  GS over de Harense oplossingen.

Lastenverzwaring en Bezuinigingen

Bij het beoordelen van de jaarcijfers 2016 gaat Gedeputeerde Staten in op de enorme verhoging van de OZB en van Riool-lasten in Haren.

De bezuinigingstaakstelling voor  2015 en 2016 hebben 41% (€360.000) minder opgeleverd dan gepland. Het is niet na te gaan of ze zijn gerealiseerd; bij het afsluiten van de rekening 2016 moet daar duidelijkheid over gegeven worden.

Voor 2017 – 2020 is een zeer forse bezuinigingstaakstelling voorzien van totaal 4,6 miljoen euro.

Het College wil op korte termijn de reservepositie versterken ofwel een hogere algemene reserve. Dat kan alleen als alle bezuinigingstaakstellingen volgens planning gehaald worden. GS wil dat B&W daar tussentijds de Raad en GS zelf regelmatig over informeert.

Risico’s van deze begroting

Sociaal Domein: de zorgbehoefte kan in de knel komen. Het niveau van zorg moet op peil gehouden worden en dat is een taak van de gemeente. Omdat landelijk bleek dat gemeenten overschotten hadden heeft het Rijk aangekondigd op termijn te bezuinigen op het Sociaal Domein.

De nieuwe wijken leveren niet alleen OZB op maar hebben voorzieningen nodig, zoals scholen en kinderopvang.

Het weerstandsvermogen is nu nog positief, maar dit komt er aan:

Nieuwbouw brandweerkazerne – extra kosten voor de gemeente minimaal €500.000

Asbestprobleem Tuindorpschool – €980.000. De vondst is gedaan in 2016 en hoort daarom op de resultatenrekening van 2016 te staan.

Prognoses geven aan dat er een forse stijging van het aantal basisschoolleerlingen te verwachten is. De gemeente heeft geen actueel huisvestingsplan dat daarop inspeelt.

Problemen met onderhoud Maartenscollege.

Onderhoud van kapitaalgoederen als riool en wegen; ze zijn niet juist in de begroting opgenomen.

Grondexploitaties die verlies geven.

Tik aan voor

De volledige en originele reactie van Gedeputeerde Staten

En de eindconclusie van GS: