31 maart 2015

Nieuw provinciebestuur moet Haren samenvoegen met de stad

Dat is het advies van PvdA  GroenLinks en CU aan de leden van provinciale staten. Lees zelf deze brief  (van 20 maart+bijlage) en zie dit bericht via RTV-Noord

Aan:
informateur dhr. P. Verschuren
fractievoorzitters politieke partijen PS Groningen
cc. fractievoorzitters politieke partijen PS Drenthe

Betreft: input coalitiebesprekingen herindeling Haren

Datum: 20 maart 2015

Geachte collega’s,

Vanuit politiek Haren willen wij als PvdA, GroenLinks en ChristenUnie het volgende onder uw aandacht brengen.

De gemeente Haren is vanaf 2013 actief bezig met inwoners om te onderzoeken welke herindelingsvariant de beste oplossing voor onze gemeente is. De commissie Jansen adviseert op basis van haar onderzoek een herindeling met de gemeenten Groningen en Ten Boer.

Het college concludeerde op basis van eigen onderzoek, in navolging van de commissie Jansen, dat herindeling van Haren met de gemeenten Groningen en Ten Boer de meest robuuste en toekomstbestendige oplossing is. Echter: door de waarde “landschappelijke karakteristieken” en “groen karakter” te benadrukken, stemde de raad verdeeld voor een eerste verkenning met gemeente Tynaarlo.

Recentelijk heeft het College van Tynaarlo gesteld dat de provincie Groningen op voorhand akkoord dient te gaan dat de gemeente Haren aan de provincie Drenthe toebedeeld wordt.
Zolang daar nog geen duidelijkheid over is heeft het doorgaan van een verkennend onderzoek geen zin wat het college van Tynaarlo betreft.

Door het college van Haren is niet aangetoond wat de meerwaarde van een herindeling met Tynaarlo ten opzichte van de voorkeursvariant Groningen-Haren-Ten Boer is. Uitsluitend het landschappelijke en groene karakter tussen Groningen en Assen vinden wij een veel te magere reden.

Voor de verdere economische ontwikkeling van Haren, een versterking van de bestuurskracht, het verbeteren van kansen voor mensen met een achterstand op verschillende leefgebieden in onze samenleving, het versterken van het winkel- en ondernemersklimaat vinden wij een herindeling met Groningen en Ten Boer voor onze inwoners en verdere toekomst van onze gemeente Haren, de best denkbare optie. Gesteund, door onafhankelijk onderzoek, met de conclusies van het college.

GroenLinks, PVDA en ChristenUnie vinden het nu tijd geworden dat U als onze provincie- bestuurders de keuze maakt voor een herindeling van Haren met gemeenten Groningen en Ten Boer. Nu wachten gemeente en provincie op elkaar en wordt het tijd om vanuit de provincie hierover duidelijkheid te scheppen.

Ton Sprenger /PvdA
Hans Sietsma /GroenLinks
Dieta Praamstra /ChristenUnie

2015-03-20 bijlage bij brief herindeling gemeente Haren

Link naar het artikel op RTV-Noord