Door op 30 november 2015

“Hol voart der in mit vaste haand”

Uitgangspunten voor een nieuwe Welstandsnota – Ton Sprenger in de raad over Proces, Product, Planning, Prijs en Pekela

 

Voorzitter,

In onze bijdrage over de Welstandsnota vanuit de fractie van de PvdA wil ik ingaan op de vijf P’s: Proces/Product/Planning/Prijs/Pekela.

Proces.
Op 20 april 2015 is er een ronde tafelgesprek gehouden over de actualisatie van de nieuwe Welstandsnota. Raadsleden waren uitgenodigd om hierover mee te praten. De PvdA heeft haar verbazing uitgesproken dat er geen bewoners aan tafel zaten: die zijn bij dit onderwerp sterk betrokken. “De bewoners komen in een later stadium aan bod”, zei de wethouder.
Tot op heden heeft de PvdA nog geen enkele raadpleging van bewoners gezien.

De welstandsnota kon, zei het college, snel vereenvoudigd worden: minder en eenvoudiger regels, minder kosten en de actualisatie kon in 2015 gereed zijn, en weer voldoen aan de wet- en regelgeving. Een extern adviesbureau kon aan de slag, kostenraming € 35.000, =.

30 juni: raadsbericht van het college: “We komen in september met een Uitgangspunten nota met daarin: meer duidelijkheid, meer transparantie, verdere vereenvoudiging van regelgeving.” Past prima in de visie van de PvdA, zeker als dit ook nog eens leidt tot lagere administratieve lasten voor inwoners en ondernemers. Direct doen zeggen we als PvdA.

Het college, lezen we in het raadsbericht, heeft de instelling van welstandsvrije gebieden overwogen; daaraan kleeft een aantal nadelen:

  • De “Harense kwaliteit” is juist het resultaat van weloverwogen welstandsbeleid;
  • Welstandsvrijheid kan leiden tot onvoorspelbare effecten op die “Harense kwaliteit”;
  • Welstandsvrijheid kan op gespannen voet staan met de belangen van “de buurman”;
  • Toepassing van een excessenregeling komt vaak te laat, het kwaad is immers al geschiedt;

De PvdA ziet op dit moment nog geen reden welstandsvrije gebieden in de bebouwde omgeving aan te wijzen.

Over aanpassing van het reclamebeleid zegt het college onder andere:
“Basisvoorwaarden benoemen die voor elke reclame-uiting geldt (veiligheid, borgen van vrije doorgang voor verkeersdeelnemers, voorkomen van overlast).
Er zijn veel klachten van inwoners o.a. met scootmobielen, rollators, kinderwagens over de her en der geplaatste reclameborden.”
Aanpakken en eerlijk de openbare ruimte delen zeggen wij als PvdA!

Product.
In september hebben we geen Uitgangspunten nota ontvangen voor de in februari 2016 vast te stellen Welstandsnota. Pas nu is in de Uitgangspuntennota een memo over de planning:
De planning is mede afhankelijk van de mogelijkheid om capaciteit en budget beschikbaar te stellen maar ook van de urgentie van de onderdelen. Om met het laatste te beginnen:
– er is geen urgente noodzaak om de Welstandsnota te wijzigen.
– Reclamebeleid hoeft niet onmiddellijk te worden aangepast maar er zijn wel redenen zo  spoedig mogelijk te starten met een goede regeling voor reclame in de openbare ruimte, gereguleerd door de APV.
Vraag: Waarom zaten we dan bij elkaar als er geen urgente noodzaak was? En vindt het college dan deregulering, voldoen aan wet- en regelgeving en lagere lasten geen urgente noodzaak?

We hadden geld, we hadden een extern bureau en we hadden een planning; waar gaat het dan mis?

Deze nota, zegt het college, bevat meer dan alleen uitgangspunten, het bevat ook de vertaling van de uitgangspunten naar een systematiek van welstandstoetsing en voor regelgeving voor reclame. De PvdA vindt het prima om, in afwachting van de nieuwe Welstandsnota,  het burgers en ondernemers nu al gemakkelijker en goedkoper te maken voor welstand en reclame-uitingen. Gaat u dit voor 1 januari 2016 voor onze inwoners regelen?

Over vergunningsvrij bouwen is het college in 5 maanden tijd geheel gedraaid: geen voorschriften, geen toetsing vooraf in gebieden met weinig beeld- en identiteits- bepalende bouwwerken (bijvoorbeeld delen van Oosterhaar, van bedrijventerreinen, recreatieterreinen, achtererven).
Dus Oosterhaar hoeft opeens geen Harense kwaliteit meer te hebben volgens het college?

Planning.
De Omgevingswet, zegt het college, zal wellicht consequenties hebben voor de Welstandsnota. Nú de Welstandsnota wijzigen betekent wellicht de noodzaak die opnieuw te wijzigen als de Omgevingswet van kracht wordt, 1 januari 2018, dus wil het college liever wachten tot die tijd.

In de Omgevingswet die in voorbereiding is vervallen de voorschriften voor de welstandsadvisering en wordt ruimtelijke kwaliteitsadvisering vooralsnog volledig vrij gelaten. Initiatief wordt meer bij particulieren gelegd en de afwegingsruimte voor lokale bestuurders wordt groter. Dit vraagt om nieuwe werkwijzen bij het stimuleren en borgen van ruimtelijke kwaliteit. Welstandstoezicht blijft bestaan, maar zonder advies van onafhankelijke commissies. Gemeenten kunnen in de toekomst bouwplannen zelf beoordelen op basis van welstandsnota’s en -plannen c.q. -beleid.
Dus dan nu toch aan de slag met de Welstandsnota zeggen we als PvdA

Prijs.
In het traject Omgevingsvisie is ook rekening gehouden met de interne voorbereiding, besluitvorming over de vorm van de aanpak en met de vaststellingsprocedure. De planning is vooralsnog fictief omdat die mede afhankelijk is van door u beschikbaar te stellen budget.
Op 5 november jl. bespraken we de begroting 2016. Heb ik iets gemist over dit onderwerp?

Pekela.
Op het gemeentehuis van Pekela staat een spreuk: “Hol voart der in mit vaste haand”
Dat mag u van ons als PvdA overnemen!

Dank.
Ton Sprenger