18 augustus 2016

GroenLinks – PvdA – ChristenUnie – VVD nuanceren brief van B&W aan Minister

Het college van Haren heeft, in het kader van het “protestspoor” om Haren zelfstandig te laten blijven, op 1 augustus , een brief naar de Minister gezonden om het door GS genomen ARHI-besluit stop te zetten. [*1]
Deze brief vraagt om nuancering; immers een substantieel deel van de raad van Haren (7 van de 17 zetels) is vóór herindeling. En de provincie nam het besluit niet “zomaar”. Daarom stuurden deze 7 zetels vandaag deze brief naar de Minister.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
T.a.v. Zijne excellentie De heer dr. R.H.A. Plasterk
Postbus 20011
2500 EA ‘S-GRAVENHAGE

Haren, 16-8-2016
Betreft: brief van college B&W Haren dd 21 juli 2016 inzake verzoek tot schorsing/
vernietiging van college GS Groningen besluit van 28 juni 2016

Hooggeachte heer,

Graag vragen wij uw aandacht voor enkele aanvullingen op de brief die ons college van B&W op 21 juli jl. aan u zond over de door GS van Groningen voorgenomen fusie van de gemeenten Groningen, Ten Boer en Haren.
De brief geeft o.i. zacht gezegd een nogal eenzijdige kijk op deze zaak, om niet te speken van onjuistheden.

Dwang
Het college van B&W doet nogal sneu over het door GS gestarte ‘open overleg’. Feit is echter dat het college daaraan zelf heeft meegewerkt, met instemming van de voltallige raad (raadsbesluit 7 april jl), en de conclusies ervan heeft onderschreven.

Het college dreigt vervolgens met bestuurlijke stagnatie en onrust, en voorspelt alvast een mislukking van de herindeling. Maar datzelfde college werkt van harte mee aan het opstellen van het herindelingsontwerp, opnieuw met instemming van de gehele raad (raadsbesluit 30 juni).
Is dat een teken van zwak bestuur, van stemmingmakerij of een subtiel spel? Wij weten het niet, maar vreemd is het wel.

Motivatie van GS
Onder verwijzing naar een motie die door een krappe meerderheid van de raad is aangenomen stelt het college dat GS onvoldoende redenen hebben aangedragen die “voldoende overtuigend en voldoende dringend zijn om te rechtvaardigen dat aan ons heldere en uitgesproken standpunt én dat van de Harense bevolking voorbij zou worden gegaan.”
Het vreemde is dat het college van GS dat wel degelijk deed. Gedeputeerde Brouns heeft dat ook letterlijk verwoord in zijn toelichting aan de raad op 30 juni: GS neemt de beoordeling door de BA-groep van de plannen die Haren heeft ingediend om zelfstandigheid mogelijk te maken over. [*2]
Het college mag daarover anders denken, maar dat GS zijn standpunt niet onderbouwt is onjuist.

Urgentie
Tot slot de punten ‘urgentie’ en ‘draagvlak’. B&W stelt dat er geen sprake is van urgentie. Maar het is aan alle kanten duidelijk dat de doelstellingen die Haren
zich heeft gesteld op financieel gebied buitengewoon ambitieus zijn en grote ongewenste gevolgen zullen hebben voor de bevolking.
Niet voor niets stelt het college zelf voor om in enkele jaren 13 miljoen te bezuinigen.
Voor uw perspectief: dat loopt op tot ongeveer de helft van de zgn. ‘vrije beleidsruimte’ van Haren. En datzelfde college beweert dat er geen sprake is van urgentie.
En dan hebben we het nog niet over het gebrek aan bestuurskracht, over de omringende gemeenten die allen aan het fuseren zijn – wat de traditionele samenwerkingsverbanden zal doen verdwijnen – over een eigen toekomstvisie die vooral een blik op het verleden biedt en de ‘burgerkracht’ die na enkele jaren van dit college nog steeds te weinig vorm krijgt.
Zaken die al in 2012 voor de gemeenteraad reden waren om te twijfelen aan de mogelijkheid zelfstandig te kunnen blijven en zélf onderzoek te
starten naar oplossingen, inclusief fusie.

Wij zien bovendien dat het buitengewoon ongewenst is als Haren als enige gemeente klein blijft te midden van fors opgeschaalde gemeenten, die voor diverse gezamenlijke opgaven staan in de provincie Groningen én in de regio Groningen-Assen. Ook dat draagt bij aan de urgentie: nu wachten zou zeker vier jaar uitstel betekenen, wat in onze optiek een onverantwoord risico is, niet alleen voor Haren, maar ook voor onze buurgemeenten.

Steun en draagvlak
Het college geeft nogal hoog op van het gebrek aan steun voor een fusie met Groningen en Ten Boer onder de bevolking en in de raad. En vertaalt dat één-op-één in steun voor zelfstandigheid. Ook hier is nuance op zijn plaats. De cijfers die het college aanhaalt hebben betrekking op een burgerraadpleging op een eerder raadsbesluit om te gaan fuseren met Groningen en Ten Boer. Deze raadpleging dateert van maart 2014.
Onze conclusie toen was – en die werd vrij breed gedeeld in de raad – dat het besluit minstens te snel en met te weinig contact met de bevolking was genomen, maar dat we niet kunnen concluderen dat inwoners van Haren ook werkelijk in meerderheid tegen zijn. In de jaren daarna heeft de raad aanvankelijk opnieuw geconcludeerd dat een fusie noodzakelijk was. Nadat Hoogezand-Sappemeer en Tynaarlo als andere mogelijkheden afvielen besloot de raad pardoes dat men dan liever zelfstandig bleef. Niet sinds ‘jaar en dag’ zoals het college stelt, maar pas in december jl.
We kunnen ons als oppositie niet aan de indruk onttrekken dat inwoners van Haren in die periode ook van mening zijn veranderd: steeds meer inwoners zijn het gedraal en gedraai zat en zien dat er niks anders opzit dan een fusie met Groningen en Ten Boer.
De verwijzing naar de burgerraadpleging snijdt o.i. geen hout meer.

De plannen die Haren heeft ontwikkeld om zelfstandigheid mogelijk te maken zijn op dit moment- ruim een half jaar nadat GS ons de wacht aanzegde – nog niets verder dan papieren voornemens.
Reden voor ons om ons neer te leggen bij het besluit van GS.

Wij vertrouwen erop dat u deze aanvullingen onzerzijds in uw afwegingen zult betrekken.

Met hoogachting,
Ietje Jacobs, fractievoorzitter VVD Haren
Ton Sprenger, fractievoorzitter PvdA Haren
Dieta Praamsma, fractievoorzitter ChristenUnie Haren

Namens hen
Hans Sietsma, fractievoorzitter GroenLinks Haren

Deze brief van GrL, PvdA, CU en VVD aan minister in pdf

(*1 [1 augustus  –  Brief van het college aan  minister Plassterk om besluit van GS (herindelen) te verwerpen]

(*2 [10 juni –   Gedeputeerde Staten oordeelt over Haren Beterr : “Onvoldoende”]

oppositie