1 september 2016

Herindeling: flyer over procedure en inspraak

OVER DE PROCEDURE
De flyer over de inspraakprocedure is opgesteld door Groningen, Haren, Ten Boer, en de Provincie. U hoeft er niet het huis voor uit, hij is hier voor u beschikbaar:

 Herindelinsgemeenten-e1472652316725[1]

 

Flyer over de Inspraakprocedure [Klik aan]

De Inspraakprocedure:
Wanneer kunt u een formele zienswijze indienen? [Een zienswijze betekent uw aandachtspunten, ideeën of  instemming.]

Hoe u ook over de herindeling denkt, het is voor uw toekomst als inwoner van één van de drie gemeenten van belang om uw zienswijze langs de formele weg kenbaar te maken.

 1. Inspraakperiode van 21 september – 16 november 2016
 2. Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen stellen op 13 september 2016 het herindelingsontwerp definitief vast.
 3. Vervolgens sturen Gedeputeerde Staten dit naar de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer.
 4. De drie gemeenten leggen het herindelingsontwerp vanaf 21 september 2016 tot en met 16 november 2016 ter inzage.
 5. In de periode dat het herindelingsontwerp ter inzage is gelegd, organiseren de gemeenten en de provincie informatiebijeenkomsten om met u over het vastgestelde herindelingsontwerp in gesprek te gaan.
 6. De start van de zienswijzeperiode en de data van de informatiebijeenkomsten worden tezijner tijd aangekondigd via advertenties. In deze periode kunt u een bijdrage leveren door een zienswijze in te dienen, gericht aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.

Uw zienswijze is belangrijk!
In een zienswijze kunt u aandachtspunten, ideeën of uw instemming met de herindeling onder de
aandacht brengen. Alle zienswijzen worden meegewogen bij het uiteindelijke herindelingsadvies.
De provincie geeft in een nota een reactie op de ingediende zienswijzen.
De reactienota en het herindelingsadvies worden begin 2017 door Provinciale Staten vastgesteld.

Waar komt het herindelingsontwerp ter inzage te liggen?
In de gemeentehuizen van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer.
Op www.herindelingghtb.nl (online vanaf 13 september 2016).

Informatiebijeenkomsten
De gemeenten en de provincie organiseren in de tweede helft van oktober  informatiebijeenkomsten
om met u in gesprek te gaan over het vastgestelde herindelingsontwerp. Het definitieve herindelingsontwerp wordt dan gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u ter plekke uw zienswijze indienen die door een notulist wordt vastgelegd. De start van de zienswijzeperiode en de data van de informatiebijeenkomsten worden te zijner tijd aangekondigd via advertenties in de media.

Hoe kunt u een zienswijze indienen?
In een brief gericht aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen
Via e-mail: herindelingghtb@provinciegroningen.nl
Via een formulier op www.herindelingghtb.nl
Tijdens een van de informatiebijeenkomsten die de provincie en de gemeenten in de tweede helft van oktober organiseren. Een notulist kan u dan helpen bij het opstellen van een zienswijze.

Voorlopige planning van de vervolg stappen. Wat kunt u de komende tijd verwachten?

 • 13 september 2016  Vaststelling herindelingsontwerp door Gedeputeerde Staten.
 • 21 september –  16 november 2016  Inspraakperiode herindelingsontwerp: gelegenheid om zienswijzen in te dienen.
 • Informatiebijeenkomsten over het herindelingsontwerp in de tweede helft van oktober.
 • December 2016– januari 2017  Verwerken zienswijzen.
 • Gedeputeerde Staten stellen het voorstel voor het herindelingsadvies vast.
 • Januari – februari 2017 Provinciale Staten stellen het herindelingsadvies vast.

Daarna

 1. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties legt wetsvoorstel voor aan Ministerraad.
 2. Indiening wetsvoorstel bij Tweede Kamer. Besluitvorming door Tweede Kamer en Eerste Kamer.
 3. November 2018 Herindelingsverkiezingen.
 4. 1 januari 2019 Herindelingsdatum.

Colofon: Dit is een uitgave van de provincie Groningen en de gemeenten Groningen, Haren en Ten
Boer, augustus 2016