Door op 8 januari 2016

De PvdA fractie houdt u op de hoogte

Voor wie dat interessant vindt: Wij willen u deelgenoot maken van het voorwerk van onze fractie vóór de raadsbehandeling aan. We willen u ook eens meer laten weten over onderwerpen, die niet prominent in de politieke belangstelling staan. En wellicht vindt u het interessant  om een raadsommissie bij te wonen?


Beste PvdA-leden en lezers,

Het politieke werk gaat ook in 2016 weer door. Met volle kracht zal de PvdA-fractie zich ook dit jaar volop inzetten voor de PvdA-punten in de gemeenteraad.
Graag willen we u meenemen in een aantal onderwerpen, die eens een keer niet direct hoog scoren op politieke gevoeligheid, maar die een goed beeld geven wat er op de politieke agenda in Haren staat.

Op maandag 11 januari 2016 is er de gecombineerde raadscommissie  1 en 2, waarvan u de agenda en stukken op de website van de gemeente Haren kunt vinden.

Zo op het oog lijken het geen spannende onderwerpen. Maar als je de stukken dan nader beschouwt, dan rijzen er toch tal van vragen en blijken de stukken lang niet altijd even duidelijk te zijn. Vandaar dat de fractie in de raadscommissie bij de verschillende onderwerpen vragen heeft, die ze aan het college zal stellen.

Hopelijk komen er dan duidelijke antwoorden van het college, waarop de fractie dan in de gemeenteraad haar definitieve standpunt kan bepalen.
Indien u punten over deze onderwerpen heeft waarvan u vindt dat de fractie deze ook in de raadscommissie naar voren kan brengen, horen wij die graag van u.

Ton Sprenger
Lammie Schuiling

Hieronder volgen de vragen bij 3 agendapunten.

Vragen van de PvdA over de subsidieaanvraag toeristisch recreatieve infrastructuur Zuidlaardermeer.

Er was eerst het basisproject “revitalisatie van Rietovers in het Zuidlaardermeer”.
Recreatie en toerisme zijn nu in een apart project ondergebracht.
* Hoe staat het dan nu met de voortgang, financiering en beheer van het project Rietoevers?

Er worden twee fietstrajecten gebundeld in een apart projectplan.
* En dan, wat is het vervolgtraject?

Het totaal van de verbetering van de toeristisch recreatieve infrastructuur kost € 700.000,=.
De 9 genoemde maatregelen maken hier onderdeel van uit.
* Hoe gaat het met de rest van dit plan qua financiering, realisatie en wat is de planning?
Zwemmen we niet een fuik in als we met de 9 maatregelen instemmen en dan gezien de investering ook de rest moeten uitvoeren? Vergelijk de punten met  aanpassingen in het Noordlaardervaartje, waarbij we als gemeente nu welhaast gedwongen zijn om dit uit te baggeren, omdat de eerdere investeringen in voorzieningen bij het Noordlaardervaartje dan geen nut meer hebben.,

Er is een aanvraag van kampeerterrein Meerwijck.
* Is deze al ingediend en bij wie?
* Zijn hier meerdere offertes van i.h.k.v. openbare aanbesteding?

Recreatieschap Drenthe doet voor € 10.000,= de organisatie en beheeradministratie.
De uit te voeren maatregelen liggen op Gronings Grondgebied.
* Waarom niet door Groninger Landschap?
* Is daar ook een offerte bij opgevraagd of bijvoorbeeld bij een civieltechnisch bureau?

U stelt dat het subsidiefonds van de provincie Groningen per 1-1-2016 is beëindigd.
* Hoe gaat dit dan als wij pas eind januari 2016 besluiten?
* En hoe staat dit met de andere bijdragen vanuit gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Tynaarlo?

U stelt dat de Boermarke “in principe uit hoofde van hun eigenaarschap zelf dient te zorgen voor baggerwerkzaamheden.”
* Is de Boermarke  verantwoordelijk voor het onderhoud?
* Heeft u overleg gehad met de Boermarke over hun onderhoudsplicht en  beheer, ook voor in de
toekomst?
* Wat is de rol van de Boermarke binnen de Vereniging Recreatiebelangen Zuidlaardermeer?

Bij het baggeren van het Noordlaardervaartje is in de kosten geen rekening gehouden met het behouden en evt. opsnoeien van bomen en houtopstanden. Ook het plaatsen en vervangen van de beschoeiing is niet meegenomen?
* wat is de reden dat deze twee posten niet meegenomen zijn?
* wat zijn de kosten hier van?

U stelt dat het nu nog onduidelijk is wie welk onderhoud voor zijn of haar rekening gaat nemen van  de steigers op Harens grondgebied bij uitkijktoren en gemaal Oostpolder, het  onderhoud en op termijn weer baggeren van het Noordervaartje en de steigers daarbij.
* wat zijn de geschatte jaarlijkse onderhoudskosten voor de middellange en lange termijn?
* wie gaat dit betalen?

U wilt hier op korte termijn mee beginnen, maar schuift de financiering uit 2017.
* waar gaat u op bezuinigingen in 2017 als u kennelijk de dekking nog niet heeft?
* hoe is dat te rijmen met het Coalitieakkoord dat elk voorstel financiële  dekking moet hebben?

Vragen van de PvdA over de Aanpassing algemene subsidie verordening (asv).
In okt. 2015 hebben we de asv vastgesteld. De raad heeft budgetrecht bepaald.
* waarom dan nu weer een aanpassing om het toch anders te doen?
* waarom is er de mogelijkheid voor het college om het subsidieplafond te verlagen?

Vragen van de PvdA over het Evenementenbeleid.
* wie waren de deskundigen die de evaluatie hebben uitgevoerd?
* is deze evaluatie ook beschikbaar?

U stelt in de kaders voor om 1 x per 3 jaar een vergunning voor een jaarlijks terugkerend evenement te willen verlenen.
* hoe staat het dan met eventuele tussentijds gewijzigde wet- en regelgeving?
* hoe staat het dan met tussentijds gewijzigde maatschappelijke opvattingen over evenementen?
* hoe is het dan als de inhoud van het evenement zich wijzigt qua vergunningaanvraag?

De vergunningaanvragen worden niet altijd tijdig ingediend en kunnen ook niet tijd worden gepubliceerd stelt u vast. U wilt nu ook de datum van indiening publiceren.
* als een vergunningaanvraag niet tijd wordt ingediend, gaat het evenement toch niet door?
* als u dit desondanks wel doet, hoe staat het dan met de tijdige mogelijkheid voor het indienen van
bezwaren in relatie tot de wettelijke termijn en de start van het evenement?

Afstemming met oa. de buitendienst:
*verleent de buitendienst ook hand- en spandiensten bij dergelijke evenementen?
* worden hier ook kosten voor in rekening gebracht als uurlonen en bv. huur van dranghekken?

Afstemming andere beleidsnota’s:
* Haren heeft het Convenant Alcohol en Jeugd: hoe wordt hier bij evenementen mee omgegaan?
* Het college wil in het begin van 2016 een Horeca-sanctiebeleid ontwikkelen: koppeling?
* Zijn er contacten met Ondernemend Haren en het Dorpsfonds over de planning en organisatie?