1 september 2016

Hoofdlijnen van het herindelingsontwerp

Samengaan van Groningen, Haren en Ten Boer (in alfabetische volgorde). Dit is de flyer met de hoofdlijnen van het herindelingsontwerp.

 

Herindelinsgemeenten-e1472652316725[1]

 

 

 

De Hoofdlijnen van het herindelingsontwerp [Klik aan]

De Groninger gemeenten staan voor flinke economische, maatschappelijke en bestuurlijke opgaven. Daar zijn sterkere gemeenten voor nodig. Eén van de beoogde nieuwe gemeenten bestaat uit een samenvoeging van Groningen, Haren en Ten Boer.

Herindelingsontwerp op hoofdlijnen

De provincie Groningen werkt samen met de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer aan de voorbereiding van de gemeentelijke herindeling van deze drie gemeenten per 1 januari 2019.
Een belangrijke stap is het opstellen van een herindelingsontwerp. Hier staat een onderbouwing in van de noodzaak en de meerwaarde van de herindeling en een beschrijving van de nieuwe gemeente, zoals uitgangspunten, kenmerken, ambities en financiële aspecten.
Het herindelingsontwerp voor de nieuwe gemeente is nog niet klaar. In deze flyer leest u wel alvast de hoofdlijnen.

Nieuwe taken
Gemeenten hebben de afgelopen jaren taken en bevoegdheden van andere overheden gekregen, bijvoorbeeld op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en maatschappelijke ondersteuning.

Ook zijn er steeds meer vraagstukken die de gemeentegrenzen overstijgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor bevolkingskrimp, de aardbevingsproblematiek en sociaal-economische opgaven zoals het zorgen voor voldoende werkgelegenheid. Een grotere gemeente kan deze vraagstukken beter aan en is in staat de extra taken en bevoegdheden goed uit te voeren.

Groningen, Haren en Ten Boer
De gemeenteraden van Groningen en Ten Boer hebben eerder al besloten om samen verder te gaan.
De gemeente Haren wil zelfstandig blijven. De provincie vindt, op basis van meerdere onderzoeken, een zelfstandig Haren niet in het belang van de inwoners van Haren en niet in het belang van de toekomst van het lokale bestuur in de provincie. Daarnaast is aansluiten bij de fusie van Groningen en Ten Boer de enige herindelingsoptie voor Haren.
De provincie Groningen vindt het vanuit haar verantwoordelijkheid voor alle inwoners van de provincie wenselijk dat Groningen, Ten Boer én Haren samen een nieuwe gemeente vormen per 1 januari 2019.

Wat betekent deze herindeling?
De nieuwe gemeente telt straks ongeveer 230.000 inwoners en is een combinatie van stedelijk en landelijk gebied en van verschillende gemeenschappen. Het is de economische motor van Noord-Nederland en heeft een sterke positie als partner voor mede-overheden, bedrijven en instellingen.
Landelijk behoort de nieuwe gemeente tot de vijf grootste Nederlandse gemeenten en kan daardoor grote invloed uitoefenen, ook internationaal. Met de nieuwe gemeente ontstaat een krachtig bestuurd economisch centrum met een aantrekkelijk en gevarieerd woon- en vestigingsklimaat. De bestaande kenmerken, kwaliteiten en waarden van de verschillende kernen en gemeenschappen blijven behouden.

Sterk bestuur en organisatie
De herindeling biedt kansen om het beste te halen uit de wijze waarop de drie gemeenten nu werken. Grootschalig organiseren om kleinschalig maatwerk te kunnen bieden: toegankelijk, laagdrempelig en dichtbij. De capaciteit en kwaliteit van het bestuur en van de ambtelijke organisatie van de nieuwe gemeente bieden daarvoor de noodzakelijke stevigheid.

Stevige financiële positie
De nieuwe gemeente heeft een begroting van meer dan één miljard euro, een gezonde reservepositie, een investeringsagenda en beschikt over financiële flexibiliteit. Door haar financiële slagkracht kan de nieuwe gemeente investeren in innovatie van zorg en dienstverlening en de daarvoor benodigde systemen en infrastructuur.

Actieve rol
De nieuwe gemeente benut verschillende vormen van wijk-, dorp- en buurtgericht werken om daar ruimte te geven aan initiatieven uit de samenleving. De actieve rol van inwoners en organisaties kan nog sterker worden door gebruik te maken van elkaars kennis en jarenlange ervaring op het gebied van burgerbetrokkenheid.

Belangrijke thema’s

In het herindelingsontwerp zijn vier belangrijke thema’s benoemd die verder worden uitgewerkt. Hieronder de hoofdlijnen van deze thema’s.

Relatie tussen gemeente en inwoners
De nieuwe gemeente kan en wil niet alleen zelf bepalen wat goed is voor de stedelijke kern, wijken en dorpen. Mede daarom wil zij de afstand tussen het bestuur en de inwoners zo klein mogelijk houden.
Burgerparticipatie, eigen kracht en zelfredzaamheid worden steeds belangrijker om een woonwerk- en leefklimaat te creëren dat aansluit bij de huidige en toekomstige behoeften. De wijken, dorpen en kernen van de nieuwe gemeente beschikken dan ook over een herkenbaar, bestuurlijk én ambtelijk, aanspreekpunt bij de gemeente. Inwoners kunnen zo eenvoudig hun klachten kwijt en hun wensen en ideeën aandragen.

Dienstverlening
De dienstverlening wordt in de nieuwe gemeente grootschalig georganiseerd, maar kleinschalig, dicht bij inwoners aangeboden. Door de mogelijkheid en de ambitie om te investeren in moderne publieke dienstverlening en door slimme toepassing van automatisering, wordt de betrokkenheid van inwoners vergroot. Zo blijft de gemeente, zowel persoonlijk als digitaal, dichtbij en bereikbaar.

De nieuwe gemeente werkt wijk-, dorp- en buurtgericht. Hiermee hebben de drie gemeenten, ieder op hun eigen wijze, al goede ervaringen opgedaan. Er wordt maatwerk geleverd: per wijk, dorp of buurt onderzoeken gemeente én inwoners wat nodig is om kansen te benutten en problemen op te lossen. Daarvoor bedenken zij een gezamenlijke aanpak.

Ruimtelijke ordening en ontwikkeling
De nieuwe gemeente heeft een aantrekkelijke mix van stedelijk en landelijk gebied. Dat moet zo blijven. Het is de ambitie om de kwaliteit van de groene elementen, zoals de ‘groene long’ tussen Groningen en Haren en het landelijk gebied tussen Groningen en Ten Boer, te behouden. Niet alleen voor nu, ook voor de lange termijn.

Voor woningbouw zijn er op het Suikerunieterrein in Groningen en in Meerstad volop kansen.
De meeste afspraken over ruimtelijke ordening en ontwikkeling zijn vastgelegd in regionale en provinciale plannen en overeenkomsten. De nieuwe gemeente moet zich houden aan afspraken in bijvoorbeeld de Regiovisie Groningen-Assen, het provinciale natuurbeleid en de provinciale Omgevingsvisie. Hier staan afspraken over de verhouding tussen stedelijk en landelijk gebied, het behoud van natuurgebieden en het groene karakter, woningbouwontwikkeling en verkeer en vervoer.

Voorzieningen
De gemeente en haar inwoners hebben baat bij bereikbare, toegankelijke en betaalbare voorzieningen, onder andere op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, sport en onderwijs. De nieuwe gemeente heeft niet overal invloed op, maar kan als grote speler meer voor elkaar krijgen bij het realiseren van lokale doelstellingen. Bijvoorbeeld bij de inkoop van diensten en voorzieningen is zij een krachtige partij.
De nieuwe gemeente zet belangrijke uitgangspunten op sociaal gebied voort: laagdrempelig, dicht bij de cliënt, lokaal georganiseerd en in samenwerking met partners.

Vervolgtraject
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen stellen op 13 september 2016 het herindelingsontwerp definitief vast.
Vervolgens sturen Gedeputeerde Staten dit naar de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. De drie gemeenten leggen het herindelingsontwerp vanaf 21 september 2016 tot en met 16 november 2016 ter inzage.
In de periode dat het herindelingsontwerp ter inzage is gelegd, organiseren de gemeenten en de provincie informatiebijeenkomsten om met u over het vastgestelde herindelingsontwerp in gesprek te gaan. De start van de zienswijzeperiode en de data van de informatiebijeenkomsten worden te zijner tijd aangekondigd via advertenties. In deze periode kunt u een bijdrage leveren door een zienswijze in te dienen, gericht aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.
In een zienswijze kunt u aandachtspunten, ideeën of uw instemming met de herindeling onder de aandacht brengen. De provincie geeft in een nota een reactie op de ingediende zienswijzen. De reactienota en het herindelingsadvies worden begin 2017 door Provinciale Staten vastgesteld.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en de voorlopige planning van het proces op www.provinciegroningen.nl onder ‘dossier gemeentelijke herindeling’.

Colofon: Dit is een uitgave van de provincie Groningen en de gemeenten Groningen, Haren, Ten Boer, augustus 2016