20 maart 2015

College nalatig: scholieren krijgen niet op tijd een veilig fietspad

Onze fractievoorzitter stelt: “Veilige fietsroutes, altijd van belang. Nu nog urgenter vanwege de vele bouwwerkzaamheden rond de Oosterweg zoveel gebouwd en vanwege de scholieren die de nieuwbouw van het Zenike in gebruik gaan nemen. Het College is niet goed voorbereid.”

College nalatig met aanleggen veilige fietsroute voor scholieren nieuwbouw Zernike-college.

In de raadscommissie van 16 januari jl. kwam uitgebreid het punt van veilige fietsroutes aan de orde. Voor ons als PvdA een belangrijk punt, omdat het gaat om een groep kwetsbare verkeersdeelnemers die op een zo veilig mogelijke manier aan het verkeer moeten kunnen deelnemen.

PvdA: verbeteren van fietspaden, aanpakken van gevaarlijke en/of onoverzichtelijke kruisingen, het inrichten van schoolzones vinden wij belangrijk.

In de raadscommissie werden diverse vragen gesteld over Fietspaden+, het aanleggen en doortrekken en het mogelijk verbreden van bestaande fietspaden en het verbeteren van de aansluiting van het fietspad van de Kerklaan/Esserhaag naar de Helperzoom.

De gemeente Groningen gaat de Helperzoom opnieuw inrichten, ook voor fietsers. Vanuit de PvdA en meerdere partijen kwam de oproep aan wethouder Lambeck om overleg te voeren met de gemeente Groningen om de aansluiting met Haren op deze fietsroute te verbeteren.

Veel scholieren en fietsforensen maken druk gebruik van dit fietspad en met de uitbreiding van de DHE-gebieden zal dit fietsverkeer alleen nog maar toenemen. Wethouder Lambeck zegde toe er mee aan de gang te gaan.

Verbijstering / geen geld
Aan wethouder Lambeck werd verder gevraagd hoe het stond met de fietsstromen die gaan ontstaan bij de realisering van het nieuwe Zernike-College en welke werkzaamheden hier nu staan te  gebeuren? Tot onze verbazing en verbijstering gaf wethouder Lambeck aan dat ze de leden van de raad nu al kon toezeggen dat fietspaden en veilige routes voor de scholieren niet gerealiseerd zijn  als de school na de zomer open gaat.

Want er was namelijk geen geld om fietspaden op deze route aan te pakken, alleen maar in combi met andere wegwerkzaamheden. Tsja, als het college wel € 30.000,= uittrekt voor twee zeer matig bezochte openspace dagen (zonder fin. dekking!), € 10.000,= voor een zeer slecht ingevulde begrotingswijzer, voor het weggeven van gratis spaarvarkentjes en voor veel geld externe bureaus inhuurt om van alles uit te zoeken; dan zijn dat duidelijk andere keuzes dan wij als PvdA hadden gemaakt!

En nu?
Nu mogen ruim 1400 scholieren hun route straks zelf maar allemaal uitzoeken: via drukke kruispunten bij de Molenweg, Kerklaan, de route door het dorp naar gymzaal Scharlakenhof, rotonde Rijksstraatweg… De wethouder werkt aan een oplossing, heeft subsidie aangevraagd en is bekend met de problematiek.

PvdA Haren stelt voor en vindt bijval
We hebben als PvdA gevraagd om een actualisering van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan.
Want de voortgang van de aanpak en aanleg van fietspaden willen we nadrukkelijk volgen, maar ook het aanpakken van onveilige verkeerssituaties (o.a. verkeersmaatregelen Rijksstraatweg in Glimmen, Vondellaan in Haren) en niet in de laatste plaats het egaliseren van diverse voetpaden in Haren: aanpakken van verzakte stoeptegels, op- en afritten en struikelobjecten als boomwortels in het voetpad.

Meerdere raadsfracties ondersteunden dit idee, want ook daar kwam met name het feit dat de schoolroutes voor fietsers niet op tijd gereed waren, als een volslagen verrassing. De wethouder zegde toe binnenkort met een geactualiseerd overzicht te komen van alle verkeersmaatregelen uit het GVVP. We zullen het vanuit de fractie nauwgezet en nauwlettend volgen!

Ton Sprenger
18 maart 2015