30 augustus 2016

Reactie Paul van Weringh

Harense Toestanden

Rapport COELO laat niet alleen de positieve maar laat ook de negatieve consequenties zien.
Sluit uw ogen niet voor de gevolgen.

$ COELO: “De inhoud van dit rapport komt dan ook geheel voor rekening van de auteur en weerspiegelt niet noodzakelijk de visie van de opdrachtgever”.

$ In de afgelopen jaren hebben we in verschillende media stukken van verschillende (politieke) partijen kunnen lezen dat de schuld per inwoner in Groningen vele malen hoger zou zijn dan in Haren. Rapport COELO spreekt dit echter tegen.

$ Schuld per inwoner
In een aanwijzing bij het diagram (zie pagina 14 van het Coelo rapport) staat het volgende te lezen: ” De gemeente met de minst gunstige score (wat betreft financiële robuustheid) staat steeds links in deze figuren, de gemeente met de meest gunstige score rechts”.
Dit houdt dus in dat de gemeente Groningen volgens COELO de meest gunstige gemeente is. De schulden van de gemeente Haren per inwoner zijn vele malen hoger dan de andere gemeentes in Nederland

$ WOZ
Er wordt gesproken over de gunstig lage WOZ waarde die nog aanzienlijk kan worden verhoogd tot net onder de artikel 12 norm. Volgens COELO zijn de lokale lasten in Haren aan de hoge kant op dit moment. Een verhoging van de WOZ zal de verschillen met ander gemeentes nog vele malen groter maken. In plan BETERR Haren wordt de belasting op onroerend goed de komende zeven jaar met 6,5 miljoen euro verhoogd.

$ Rentelasten uit schulden
Citaat uit rapport: Er bestaat geen harde norm voor de hoogte van de gemeentelijke schuld. Deze hoogte is een politieke keuze. Randvoorwaarde is wel dat de gemeentefinanciën beheersbaar blijven. Is de investering gedaan dan liggen voor de gekozen afschrijvingstermijn de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) vast. Op die lasten kan niet worden bezuinigd. Hoge kapitaallasten verkleinen dus de flexibiliteit van de begroting. Daarom moet de schuld niet te hoog oplopen. Ook hebben leningen doorgaans een kortere looptijd dan de duur van de afschrijvingstermijn, die soms wel 40 jaar kan bedragen. Dit betekent dat de gemeente renterisico loopt: bij herfinanciering kan de rente zijn gestegen.

$ Snijden in voorzieningen
Op de voorzieningen moet de komende jaren enorm worden ingeleverd. Zo zullen de sportverenigingen het de komende zeven jaar met 675.000 euro minder moeten gaan doen, cultuur (Clockhuys etc) met 1.025.000 euro minder, zorg en welzijn met 750.000 euro en 3.250.000 op de overige voorzieningen.
In totaal zal de burger dus direct uit de eigen portemonnee ruim 14 miljoen euro moeten bijdragen.

$ Verkoop vastgoed
De gemeente beschikt over een aantal panden die worden gebuikt door statushouders. U kunt hierbij denken aan Stichting Rommelmarkt Haren, de Wereldwinkel, Bibliotheek, diverse buurthuizen en ander onroerend goed. Veelal wordt dit ver onder de marktprijs verhuurd omdat de gebruiker zonder deze vorm van subsidie geen enkel bestaansrecht heeft. Bij verkoop zal dit het einde betekenen van een aantal gebruikers.

$ Overig
Het rapport beroept zich op landelijke gemiddelden uit verschillende bronnen als het gaat om diverse zaken waarbij het gaat om de negatieve financiële positie. Op positieve vlakken gaat men in het rapport uit van de individuele prestatie van de gemeente Haren terwijl daar dan ook het landelijke gemiddelde toegepast had moeten worden.

$ COELO:  “Voor een verbetering van de financiële positie zullen de inwoners van Haren wel offers moeten brengen. Het voorzieningenniveau zal omlaag gaan en de belasting omhoog.

$ Tot slot wordt de lijst van Elsevier aangehaald waarin staat te lezen dat we op 1 na de mooiste plek van Nederland wonen. Dit argument heeft geen toegevoegde waarde voor dit onderzoek temeer omdat u als u niet fysiek verhuist, na de eventuele fusie nog steeds op de zelfde mooie locatie woont.