Door op 23 oktober 2015

Brandweerkazerne in beslissende fase?

UPDATE 2 De stukken voor de raad van 29 oktober [link]. Veel letters maar nog steeds geen duidelijk voorstel van het D66-GVH-VVD-college.

UPDATE 1 Verslag van 12 oktober toen in de raadscommissie de plek voor een brandweerkazerne werd besproken.


Het raadsvoorstel voor maandag 26 oktober

Natuurlijk is de uiteindelijke keuze altijd aan de raad. Van het College van B&W mag je wél verwachten dat het een duidelijk voorstel doet voor een keuze. Al weer komt het niet verder dan een opsomming van de 3 locaties; besluitloosheid lijkt een handelsmerk van dit College te worden. Zal een besluit er op 26 okt. nog van komen?
Voor de raadsstukken klik bovenstaande link aan – agendapunt 7 – eerste bijlage.

Locaties
Samen met de Veiligheidsregio Groningen bepaalt B&W de beste 3 locaties. Dat zijn in Haren het Stationsgebied, Tubantia en De Westerse Drift.
Uit het oogpunt van brandweerzorg zijn deze locaties alle drie acceptabel. De Veiligheidsregio Groningen kijkt daarbij naar aanrij- en uitruktijden. Het Stationsgebied scoort daarop het beste, Westerse Drift het minste. Aspecten als verkeersveiligheid, duurzaamheid en financiën zijn echter ook belangrijke afwegingen. De raad moet nu zelf kiezen welk aspect voor haar het zwaarste weegt.

Drie locaties, dus zijn er ook 3 partijen met bezwaren tegen de genoemde locaties. Burgemeester Pieter van Veen laat weten dat dit echt alle opties zijn en dat hij er nu wel van overtuigd is dat Felland niet geschikt is. De insprekers hebben zich goed voorbereid.

Vragen van raadsleden
Het is een vergadering waarop vooral allerlei facetten worden nagevraagd. Locatie Tubantia lijkt bij de raadsleden het minste los te maken. De Raad maakt de uiteindelijke keuze op 26 oktober vanaf 20.00 uur

Bijdrage van PvdA – Ton Sprenger
Volg Ton van 2.04.13 tot 2.06.15
Raadscommissie 12 oktober
Agendapunt 6

http://player.companywebcast.com/gemeenteharen/20151012_1/nl/player

De PvdA stelt bij monde van Ton Sprenger het volgende aan de orde:
1. Het aantal uitrukken. Klopt het dat de meeste uitrukken naar de A28 gaan?
2. Zou het kopen van Vrieswijk bij de Westerse Drift soelaas bieden? Is daar over nagedacht? [Dieta Praamstra oppert dan om het politiebureau erbij trekken en het politiebureau te verplaatsen naar het Stationsgebied, ter verhoging van de sociale veiligheid. – Een win-win situatie opperde Ton, interessant].
3. De tijdelijke huisvesting voor de brandweer gedurende alle planvorming en werkzaamheden. Hoe lang is dat nodig en wat kost het?
4. Stationsweg – hoe gaat het verder daar met de verkeerssituatie?
5. De Veiligheidsregio eist een plek voor onafhankelijke bedrijfsvoering, organisatorisch apart van gemeentewerken. Biedt samenzijn juist ook niet voordelen? Is ‘inbreiding’ dan niet beter dan ‘ontvlechting’?

Alle stukken, nu ook publiceerbare financiële gegevens op raadsnet
12 Oktober: deze kwestie wordt besproken in de raadscommissievergadering. De vergadering is vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

26 Oktober: raadsvergadering vanaf 20.00 uur. De raad wordt geacht het besluit te nemen. De agenda voor deze vergadering wordt pas duidelijk na de commissievergadering.