Door op 29 mei 2015

Bewegingsonderwijs wegbezuinigen?

Theo Sieling, oud-wethouder financiën en sport in Haren van 2010 tot 2014:  “Dit voorstel is ongezond en gaat ook tegen bestuursakkoorden in. Zie ook “Bezuinigingsvoorstellen van B&W” .

Bewegingsonderwijs in Haren op de tocht?

Met verbazing en teleurstelling las ik vandaag dat het college van plan is om het subsidie voor het bewegingsonderwijs (de vakleerkrachten gymnastiek) vanaf 2016 te beëindigen.

Als oud wethouder financiën snap ik dat de gemeente een sluitende (meerjaren)begroting moet hebben en dat er om die reden bezuinigd moet worden danwel extra inkomsten moeten komen. Maar een keuze voor het bewegingsonderwijs is voor mij onbegrijpelijk en dat wil ik graag uitleggen.

Inhoudelijk belang van bewegingsonderwijs
Allereerst zijn er sterke inhoudelijke redenen om door te gaan met vakleerkrachten die wekelijks 2 uur met de kinderen van de basisschool een veelzijdig aanbod aan spel en beweging verzorgen.

Kwalitatief bewegingsonderwijs is cruciaal voor de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Wetenschappelijk zijn er aanwijzingen dat sport en beweging bijdraagt aan betere schoolresultaten en dat kinderen minder verzuimen of uitvallen.

Bewegingsonderwijs draagt verder bij aan een gezonde leefstijl waar je een leven lang profijt van hebt.

Bestuursakkoord van o.a. Ministeries
Daarnaast hebben het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Primair Onderwijs Raad (P.O. raad) onlangs in een bestuursakkoord de doelstelling opgenomen dat in 2017 iedere basisschoolleerling minimaal 2 uur per week bewegingsonderwijs krijgt, gegeven door een bevoegde leerkracht.

Beleid van Haren – eerdere raadsbesluiten en sportnota
De gemeente Haren heeft een traditie als het gaat om kwalitatief goed bewegingsonderwijs.
Zo herinner ik mij uit mijn jeugd de gymlessen van (gym)meester Kelder nog heel goed. Ook herinner ik mij de voetbal en atletiek evenementen voor alle basisscholen op de sportvelden nog als de dag van gisteren. Ook nu nog vinden deze plaats en worden georganiseerd door de huidige vakleerkrachten.
Deze traditie, de afspraken op landelijk niveau en de sterke inhoudelijke redenen om door te gaan met de vakleerkrachten staan op gespannen voet met het voorgenomen besluit van het college.

Maar er is meer. Dit staat ook op gespannen voet met eerdere besluiten van de raad zelf.

In 2011 heeft de raad het sportbeleid vastgelegd in een sportnota.
Kernpunten in deze nota zijn goede sportaccommodaties (daar is de afgelopen jaren fors in geïnvesteerd) en het zodanig faciliteren dat er door iedereen bewogen en gesport kan worden.
Daar staat het beëindigen van de vakleerkrachten haaks op.

Maar ook heeft de raad in 2013 als een van de uitgangspunten bij het beoordelen van de bezuinigingen opgenomen dat er geen sprake mag zijn van onomkeerbare besluiten. In de reeks van voorstellen die het college nu presenteert is dit een groot en onomkeerbaar besluit dat al over ruim een half jaar in zou moeten gaan.

Toch al Sport genoeg in Haren?
Misschien zullen voorstanders van dit besluit tegenwerpen dat er in de gemeente Haren door de jeugd al veel aan sport gedaan wordt.
We mogen blij zijn dat er door de jeugd veel aan sport gedaan wordt, maar niet door iedereen en geen kennismaking met een grote variatie aan sporten. En juist dat is belangrijk, niet alleen voor nu maar ook voor later.

Oproep aan de politiek:
Mijn oproep aan de politiek in Haren is dan ook om nog eens heel goed na te denken over een dergelijk vergaand besluit.
Denk in ieder geval ook eens na over een situatie waarbij naast de vakleerkrachten, de leerkrachten in het basisonderwijs aangemoedigd worden om een bevoegdheid te halen voor het geven van de gymlessen. Om daarmee de kwaliteit van het bewegingsonderwijs in Haren ook in de toekomst te garanderen en de goede traditie die Haren heeft voort te zetten.

Theo Sieling
29 mei 2015

Zie “De bezuinigingsvoorstellen van B&W”.