18 augustus 2016

Persverklaring van PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, VVD

Het college van B&W subsidieert het zoveelste onderzoek. U kon reacties van leden op dit besluit al op onze site vinden. Hierbij het standpunt van de gezamenlijke partijen GroenLinks, ChristenUnie, PvdA en VVD (genoemd de positiepartijen). Op 29 augustus is de eerste Raad na de vakantie.

PERSBERICHT  16-08-16

De gezamenlijke Harense oppositiepartijen verwachten dat het lopende onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) naar ‘financiële gezondheid’ een voorspelbare uitkomst zal krijgen.
Het COELO heeft immers recent al gepubliceerd over de effecten van fusie van gemeenten voor de lokale lasten.

De gezamenlijke oppositie vindt het opmerkelijk dat de gemeente Haren belastinggeld uitgeeft aan dergelijk onderzoek.
Het onderzoek is bovendien blijkbaar alleen acceptabel als het de conclusie ondersteunt dat Haren zelfstandig kan blijven.

Het college noemt dat ‘onafhankelijk’.
Wij noemen noemen dat vooringenomen.
Het Haren subsidiegeld verdient betere bestemmingen.

“Het onderzoek moet een bondige rapportage zijn die de vraag beantwoordt in hoeverre financiële overwegingen een goed argument vormen voor de door de provincie voorgestelde samenvoeging.”
Aldus het persbericht van het college over de subsidie.

Wij vinden het verrassend dat de onderzoekers van het COELO die vraag allang hebben beantwoord.

In een artikel in TPEdigitaal (2016 jaargang 10(2) pagina 149-162:) beantwoordt COELO-directeur Maarten Allers deze vraag ontkennend:
“Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat een fusie van gemeenten leidt tot kostenbesparingen of lagere lokale belastingen. (https://www.tpedigitaal.nl/archief/Allers-2-2016.pdf).

Vreemd onderzoek als de conclusie al op voorhand duidelijk is.

Wat erger is: de onderzoeksvraag heeft erg weinig van doen met de vraag of Haren er goed aan doet zelfstandig te blijven. Uit de onderzoeken van Deloitte, Berenschot en de BA-groep – allen zelf door de gemeente ingehuurd – blijkt tot drie keer toe dat Haren er financieel beroerd voor staat en daarom zeer fors moet bezuinigen.

Zó fors (13 miljoen in enkele jaren ofwel de helft van de eigen beleidsruimte) dat er een gemeente overblijft waarin voorzieningen verdwijnen, de kwaliteit van de openbare ruimte verder verschraalt en de zorg onder druk komt te staan.

Waar de klappen gaan vallen is nog onbekend. We zijn dus ook zeer benieuwd wat het COELO gaat concluderen uit “de door de gemeenteraad van Haren gedane ombuigingsvoorstellen”. De oppositie heeft nog geen voorstellen gezien, alleen maar bedragen. En het gaat er juist om of Haren nog een prettige woongemeente kan blijven waar voor iedereen een plek is, met eigen voorzieningen van niveau, die zorg levert die nodig is. Daarover kan het COELO dus helemaal niks zeggen.

De conclusie van het “onderzoek” laat zich dus raden: er zijn geen financiële redenen om te fuseren. Andere redenen zijn er te over. Zwak bestuur bijvoorbeeld. De gemeente had zijn geld beter kunnen besteden.

oppositie