15 maart 2016

Vragen van GrL – CU – PvdA aan B&W, over zelfstandigheid ondanks rapport

In de commissie van maandag 14 maart presenteerde het buro B&A haar bevindingen over de bestuurskracht van Haren. Hier zijn de vragen die PvdA, CU en GroenLinks schriftelijk bij B&W indienden.

GrL PvdA CU

 

 

 

 

Aan college van B&W Haren
Betreft: uitvoering raadsbesluit 14 december 2015 t.a.v. zelfstandigheid Haren Haren, 13-3-2016

Geacht college,

In het besluit van de raad van 14 december 2015 t.a.v. de bestuurlijke toekomst van Haren wordt de beslissing om zelfstandig te blijven voorzien van enkele aandachtspunten en opdrachten voor het college. Wij noemen:

• de opdracht om voor 1 maart 2016 te komen met een plan van aanpak voor de organisatieontwikkeling;

• de opdracht om voor 1 maart GS een brief te sturen met een uitgewerkte onderbouwing van het besluit, gebaseerd op eerdere rapporten hierover;

• inzetten op versterking in de samenwerking in de Regio Groningen Assen.

Na lezing van het rapport ‘Verkenning zelfstandigheid gemeente Haren’ van de B&A-groep en na kennisneming van de reactie van de portefeuillehouder (kort te typeren als ‘pakken we op’) leidt dit tot de volgende vragen:

 1. Kunt u ons het gevraagde plan van aanpak voor de organisatieontwikkeling doen toekomen. Zo nee, waarom niet.
 2. Bent u nog steeds van mening dat de in het rapport gesignaleerde tekortkomingen in bestuurskracht met louter organisatieontwikkeling kunnen worden opgevangen. Zo nee, wat moet er dan gebeuren. Zo ja, kunt u dat onderbouwen aan de hand van de in het rapport gesignaleerde tekorten.
 3. Heeft u GS inmiddels een brief gestuurd die was gericht op onderbouwing van het raadsbesluit.
  1. Zo ja, kunnen wij deze brief ontvangen.
  2. Zo nee, wanneer en waarom hebt u besloten de opdracht van de raad te negeren en wanneer hebt u de raad hiervan op de hoogte gesteld. (noot: u hebt bij de presentatie van de onderzoeksopzet op 25 januari hiervan geen melding gemaakt).
  3. Bent u van mening dat het huidige rapport een adequate onderbouwing geeft van het besluit tot zelfstandig blijven zoals in december door de raad is bedoeld.
 4. T.a.v. de samenwerking in de Regio Groningen Assen:
  1. Kunt u schetsen wat u sinds december hebt gedaan om de samenwerking in het verband Regio Groningen Assen te versterken;
  2. Kunt u schetsen hoe deze inzet zich verhoudt tot de waarnemingen uit het onderzoeksrapport op pag. 38 (citaat: “Op andere thema’s constateren partners dat de gemeente of voornamelijk het eigen belang (zoals gepercipieerd bij wonen) behartigt of beperkt zichtbaar (economie) is.
  Het commitment van Haren aan het regionaal belang en de regionale opgave is daarmee beperkt. Dit leidt op momenten tot de perceptie bij partners van een ‘arrogante’ gemeente.”).

Wij hopen dat u in staat bent deze vragen te beantwoorden voor behandeling van het onderzoeksrapport op 21 maart a.s.

mede namens Lammie Schuiling, PvdA en Dieta Praamstra, ChristenUnie,  GroenLinks Hans Sietsma

Lees deze vragen in pdf:  Vragen over rapport mrt 2016