Door op 26 oktober 2015

PvdA kiest voor brandweer aan de Westerse Drift

Standpunt van de PvdA voor de locatie van een nieuwe brandweerkazerne – raadsvergadering 26 oktober 2015

 

Goede brandweerzorg is onontbeerlijk voor onze inwoners. Als PvdA vinden we het belangrijk dat ons brandweerkorps goed is gehuisvest in een gebouw dat aan de eisen van deze tijd voldoet.

De locatiekeuze van de nieuwe brandweer kazerne levert veel discussie op

Vanuit de PvdA volgen we de lijst van locaties zoals die is aangeleverd door de Veiligheidsregio Groningen en kunnen we ons vinden in de door het college aan de raad voorgestelde drie locaties [te weten Westerse Drift, Stationsgebied, Tubantia].

Voor onze afweging hebben we met veel mensen op straat en met omwonenden gesproken. Het college en iedereen die hierbij betrokken is geweest, krijgt onze waardering voor de informatie-avonden die hiertoe zijn georganiseerd. Uit gesprekken met de brandweervrijwilligers kwam naar voren dat men nu eindelijk wilde weten waar men aan toe was: het heeft al te lang geduurd.

Onze uitgangspunten

Voor onze afweging bij een locatiekeuze zijn voor ons als PvdA drie punten van belang:

  • de verkeerssituatie
  • de inpasbaarheid op de beschikbare kavel
  • ontwikkelingen in de omgeving die van invloed zijn op de vestiging van de brandweerkazerne

Positie en ruimte op de locatie Tubantia

Tubantia is letterlijk en figuurlijk een bloeiend bedrijf, met voldoende toekomstperspectief.

Geconcludeerd moet worden dat deze locatie eigenlijk te krap is voor deze functie. Het gebouw zou binnen het straatbeeld wat smaller moeten zijn, maar dat gaat functioneel niet vanwege de benodigde breedte van de gevel voor het grote materieel. De bebouwing staat te dicht op de zijdelingse kavelgrenzen. Een wasplaats is niet mogelijk op deze kavel.

Conclusie: kavel is nu al te klein voor alle functies, geluidsaanpassingen, bloeiend bedrijf: geen optie.

Positie en ruimte op de locatie Stationsweg

Op de locatie is veel ruimte aanwezig om deze vrij in te delen ten behoeve van de kazerne. Er is dus ook genoeg ruimte om de nodige (geluidswerende, beeld onttrekkende) voorzieningen te treffen waar dat nodig mocht zijn.

Kijken we naar ontwikkelingen die van invloed zijn op de vestiging van een brandweerkazerne. Als raad hebben we dit gebied bestemd voor woon-werkkavels, met daarbij extra woningen in een woontoren. Wij vinden dat de realisatie van een brandweerkazerne niet in deze opzet past.

Kijken we naar de verkeerssituatie, dan komen de volgende knelpunten naar voren.
Het verkeerskundig rapport stelt dat de spoorwegovergang bij de Oude Middelhorst, zelfs als er een fietstunnel is gerealiseerd, tot de drukste van Haren behoort en blijft behoren.

Vanwege de spoorwegovergang en de korte afstand tot de Nieuwe Stationsweg is de situatie minder overzichtelijk. Er is een druk komen en gaan van bussen en taxi’s, auto’s en fietsers en voetgangers bij het station en bij het P+R terrein.
Naast de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk zijn er plannen voor de realisatie woningen in het leegstaande kantorencomplex van de Grontmij. Ook wordt momenteel het project Van Spoor tot Steeg in Oosterhaar met nieuwe woningen en winkels gerealiseerd.

Al deze ontwikkelingen maken dat het verkeer in dit gebied, naast de drukte die er nu al is,
nog meer zal gaan toenemen.

Conclusie: Ondanks de ruimte op de kavel, is dit vanwege de verkeerssituatie, de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk met mogelijk extra woningen in leegstaande kantoren en nieuwbouw in Oosterhaar met extra verkeersbewegingen geen geschikte locatie voor de brandweerkazerne.

Positie en ruimte op de locatie Westerse Drift

Op de locatie is voldoende ruimte aanwezig om de brandweerkazerne en de daarbij behorende buitenruimtes op een goede manier in te passen. Voor twee functies moet een andere plek gevonden worden: de vuilstort en de parkeerplaatsen ten behoeve van de gemeentewerf.
Daar zijn oplossingen voor mogelijk stelt het college.

De riolen en met name de gasleiding zijn beperkende factoren in het terrein, maar er is voldoende ruimte om hier geen grote hinder van te ondervinden.
Voor de verkeerssituatie stelt het college dat de inrichting van de Westerse Drift en omliggende wegen voldoen aan de criteria zoals door de Veiligheidsregio wordt voorgestaan.

De brandweerkazerne op deze locatie voldoet krap aan de geluidsnormen. Omwonenden hebben terecht hun zorgen hierover geuit. Het college stelt dat die overschrijdingen niet zodanig zijn dat dit niet met een maatwerkvoorschrift en bronaanpassingen kan worden opgelost.

Voor de locatie Westerse Drift komen de woningen boven de huidige brandweerkazerne te vervallen bij nieuwbouw. Wij zijn als PvdA van mening dat een goede verhuiskostenvergoeding op zijn plaats is. Daarnaast vinden wij het niet meer dan normaal om deze huurders te helpen om vervangende woonruimte te vinden. De PvdA vindt dat het college hierin een actieve rol moet spelen.

Bij de ontwikkelingen in de omgeving speelt de locatie van de gemeentewerf een rol.
Het college kiest voor ontvlechting met de gemeentewerf, om zo de eigendomsconstructie van de brandweerkazerne zuiver te krijgen. Voor 2016 staat er in de begroting geld gereserveerd voor het groot onderhoud van de gemeentewerf. Pak dan het voordeel om werk met werk te maken zoals de vervanging van de zoutloods, een nieuwe wasplaats, het anders situeren van parkeren en de overdekte voertuigstalling. Want ook onze gemeentewerf verdient dringend modernisering!

Conclusie: zowel qua kavelgrootte als qua verkeerssituatie is nieuwbouw van de brandweerkazerne op deze plek mogelijk. Ontwikkelingen in het gebied maken dat ook het groot onderhoud van de gemeentewerf en herinrichting van het terrein met de bouw van de brandweerkazerne kunnen worden gerealiseerd.

Op basis van de door het college beschikbaar gestelde informatie en onze criteria, kiest de fractie van de PvdA voor de nieuwbouw van een brandweerkazerne aan de Westerse Drift.