Door op 5 juli 2015

PvdA fractie Haren over Voorjaarsnota 2015

Fractievoorzitter Ton Sprenger sprak in de Voorjaarsnota (22 juni 2015) de visie van PvdA Haren uit over de plannen en ideeën van het college van B&W voor 2015 en 2016. De begroting voor 2016 wordt in het najaar echt vastgesteld. De Voorjaarsnota is daar dus een voorschotje op. Daarom nog maar eens dit verhaal  ter voorbereiding op 2016 + perscommentaar (Politieke Faalangst).

 

Voorjaarsnota 2015

In de eerste plaats willen wij onze waardering uitspreken voor het vele werk dat door de ambtenaren en het college is verricht om deze Voorjaarsnota 2015 op te stellen.
In de tweede plaats wil ik ingaan op de werkwijze en de visie van het college op deze voorjaarsnota.

Wat betreft de werkwijze:

Het college heeft een begrotingswijzer voor de bevolking opgesteld om zo’n 1,5 miljoen te gaan bezuinigen. De start van deze bezuinigingswijzer werd gevierd met een groot opblaasspaarvarken en het uitdelen van gratis spaarvarkentjes. Een college van VVD, GVH en D66 dat hieraan geld uitgeeft, heeft kennelijk niet echt een financieel probleem.

Voor de burger viel er in de posten van de begrotingswijzer weinig te kiezen:
veel posten zaten “op slot”: want daar kon volgens het college niet op bezuinigd worden.
Gevolg: slechts 300 reacties op ruim 18.000 inwoners. Dat is niet veel.

Wat betreft de visie:

“Taken zijn leidend, overhead is volgend” stelt het college.
Dit is een goed uitgangspunt, maar wij zien niet hoe het college dit in praktijk brengt.
Laat het duidelijk zijn: er wordt met veel betrokkenheid door de ambtenaren hard gewerkt.
Er zijn staan echter bij veel programma’s in de voorjaarsnota ambtelijke uren, b.v. 4,6 miljoen bij College en Middelen. Wij vragen om een uitsplitsing van uren, want mogelijk is hier door efficiëntere inzet een besparing te halen. De post “externe inhuur”, waarin in 2014
1,4 miljoen aan is uitgegeven, mag van de PvdA fors omlaag.

“Zelfredzaamheid is het credo” roept het college naar de burgers.
Prachtig als dat lukt. Wij als PvdA staan wél voor díe burgers die dat niet altijd lukt. En die dan tijdelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarom zullen wij de voorjaarsnota kritisch toetsen aan het mee kunnen doen voor iedereen in Haren.

“Burgerparticipatie”: niets meer zonder de burger.
Op bijeenkomsten van het college over de Bestuurlijke Toekomst, over openbare verlichting, over de begrotingswijzer: daar zien wij geen deelname van burgers “on large scale”.  Je mag als burger inspreken, maar wel binnen de door het college opgestelde kaders en uitgangspunten. Vraag: hoe ervaart het college na een jaar de burgerparticipatie?

Voorzitter, ik loop enkele programma’s van de Voorjaarsnota 2015 kort bij langs:

3.1. Burgerrelaties: altijd fijn dat die er zijn.
Er wordt jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek gedaan en een benchmark. Voorgesteld wordt om, naast het beschikbare geld, er structureel € 9.000,= bij te voegen. Vraag: zijn deze onderzoeken jaarlijks echt nodig en waarom moet daar nu €9000 extra geld bij?

3.4. College en middelen.
Als raad hebben we € 45.000,= vrijgemaakt voor het dorpsfonds om met ondernemers en organisaties een impuls te geven aan de verlevendiging van het centrum Haren. We roepen de deelnemers op om hieraan nu snel uitvoering te gaan geven. Vraag: hoe belangrijk vindt U als college de centrumplannen als het geld hiervoor nu al door U wordt opgevoerd als bezuinigingspost? Doet u dan niet aan window-shopping?

3.5. Wegen, water en groen en verkeer.
Het college wil € 100.000,= besparen op plantsoenen. Iets waar de bevolking hoge waarde aan hecht. De gevolgen van uw bezuinigingen: oprukkend onkruid, bekladde banken en propvolle prullenbakken. Vraag: op welke plaatsen in Haren bent u van plan het onderhoud drastisch te gaan verlagen?
Dit verlagen van het kwaliteitsniveau mag niet leiden tot achterstallig onderhoud of juridische claims, zo stelt de provincie als financieel toezichthouder. Er dient dan een actualisatie van de beheerplannen te komen, waarin de gevolgen van deze achteruitgang van het onderhoud goed in beeld komen; dat moet de raad vaststellen. Vraag: wanneer krijgen we als raad deze actualisatie + een overzicht van de wijken en dorpen die deze bezuinigingen gaat treffen? Gaat het college ook burgers stimuleren om mee te helpen bij het groenonderhoud in hun straat?

De PvdA vindt het belangrijk dat kinderen goed voorbereid de weg op gaan. Het is goed dat het college de bijdrage aan de verkeerseducatie ongewijzigd laat.
En om kinderen en forensen veilig te laten fietsen, zijn wij een warm voorstander van de uitvoering van de Fietsroute Plus. Dus college: voorwaarts op de fiets!

3.6. Ruimtelijke ontwikkeling.
Met drie andere gemeenten werken we samen over de invoering van de Huisvestingswet. Dat bespaart kosten door effectievere inzet van uren. Prima. Vraag: waarom wordt dan een vooronderzoek extern uitbesteed en gaat dat € 5.000,= per gemeente kosten ? Dat kan toch ook samen worden gedaan?

3.8. Onderwijs.
Het college van VVD, D66 en GVH stelt voor om alle vakleerkrachten lichamelijke opvoeding die les geven aan onze basisschoolkinderen per 1 januari 2016 te ontslaan. Dat is niet alleen slecht voor het goed bewegen en het hebben van plezier in sport en spel van de kinderen, maar heeft ook invloed op het gemeentelijke gezondheidsbeleid, sportstimulering en doorstroming naar de sportclubs.  Het college stelt dat bij formatiereductie van het ambtelijk apparaat effecten pas op middellange termijn zichtbaar zijn. Bij mogelijk ontslag van de vakleerkrachten, ook nog midden in het schooljaar, wordt hierover niets gezegd. Vraag: welke financiële en juridische gevolgen heeft uw bezuiniging en hoe is het overleg hierover geweest met Tynaarlo? Hier hebben we ook een motie over.

3.10. Werk en Inkomen.
Inzetten op betaald werk, creëerden van stage- en leerervaringsplekken, werk maken van werkgelegenheid: daar mag het college op de steun van de PvdA rekenen. Initiatieven om armoede en uitsluiting te bestrijden krijgen eveneens de steun van onze fractie en het PvdA Ombudsteam.

3.13. Welzijn en Zorg.
We willen onze waardering uitspreken voor het college, ambtenaren en betrokken organisaties die de decentralisaties goed hebben begeleid en ingevoerd. De adviesraad Sociaal Domein heeft met haar adviezen het college en de raad goede diensten bewezen.

We zullen inhoudelijk de transformatie, het op een andere wijze inzetten van zorg en hulp, waar moeten maken. Een opgave, waarbij wij als PvdA onze steun en inbreng aan zullen leveren. Daar mag en kunt u op rekenen.

€ 100.000,= wil het college bezuinigen op Torion, die juist veel werkzaamheden in het sociaal domein uitvoert. Vraag: waarop wordt precies bezuinigd en wat zijn de maatschappelijke gevolgen daarvan?

Voorzitter, afrondend,

Een voorjaarsnota, die we nu op 22 juni in de astronomische zomer bespreken.
Een voorjaarsnota, waar wij als PvdA nog niet echt de lentekriebels van krijgen, en het wil ook nog niet gaan zomeren. Wij hopen daarom dat het college met de begroting 2016 voor beter weer gaat zorgen.

Ton Sprenger, fractievoorzitter
Lammie Schuiling
Jos Stroomer

Reactie in Haren de Krant – De redactie – 23 juni
Klik op tekst

HdeK 23-06-2015