29 maart 2015

Voorlichting aan burgers over bouwplannen

De Welstandsnota is belangrijk om uw bouwplannen te toetsen aan wat voor onze gemeente aantrekkelijk geacht wordt. De laatste nota stamt uit 2003 en is dus sterk verouderd.
PvdA Haren heeft schriftelijke vragen aan het College gesteld over hoe zij haar wettelijke informerende taak naar de gemeenteraad vorm geeft en of ze, op basis van input van de PvdA, de burger op de gemeentelijke website beter voor zal lichten over welstandsadviezen.

Schriftelijke vragen van de PvdA fractie PvdA / 29 maart 2015 m.b.t. Welstand

Op 27 juni 2014 presenteerde Libau haar jaarverslag Haren over 2013.
De gemeenteraad ontving dit in papieren versie.

In de Woningwet staat hierover:

 • Artikel 12b
  3. De welstandscommissie dan wel de stadsbouwmeester legt de gemeenteraad eenmaal per jaar een verslag voor van de door haar onderscheidenlijk hem verrichte werkzaamheden. In het verslag wordt ten minste uiteengezet op welke wijze zij onderscheidenlijk hij toepassing heeft gegeven aan de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onderdeel a.
 • Artikel 12c
  Burgemeester en wethouders leggen de gemeenteraad eenmaal per jaar een verslag voor waarin zij ten minste uiteenzetten:
  a. op welke wijze zij zijn omgegaan met de adviezen van de welstandscommissie dan wel de stadsbouwmeester;
  b. in welke gevallen waarin niet is of wordt voldaan aan artikel 12, eerste lid, zij zijn overgegaan tot oplegging van een last onder bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom.

Vragen aan het college:

 1. Kunt u aangeven of u in 2013 cf. artikel 12c de gemeenteraad een verslag heeft voorgelegd?
  Zo ja: betrekt u de conclusies uit uw verslag 2013 bij de vormgeving van een nieuwe
  welstandsnota?
  Zo nee: wat was de reden dat u aan de gemeenteraad hierover tot op heden geen verslag heeft
  verstrekt?Wat is de reden dat u op de gemeentepagina wel de taken Libau noemt over de verslaglegging,
  maar niet uw eigen taak en rol van het college cf. art. 12c?
 2. Bent u van plan ten behoeve van het zo goed mogelijk informeren van de burgers, een aanvulling
  op de gemeentepagina te plaatsen, dat er geen bezwaar tegen een advies van de welstands-
  commissie mogelijk is “omdat het geen overheidsbesluit is, en dat de mogelijkheid om bezwaar te
  maken tegen het welstandsadvies ontstaat bij het besluit over de bouwvergunning, die mede op
  dat advies is gebaseerd.”
  ?

Fractie PvdA,

Ton Sprenger