17 oktober 2014

Druk-druk-druk fractie en bestuur

Kort de bezigheden van fractie en bestuur. Zie ook onze agenda, Facebook,  Haren.nl -> politiek en bestuur

Fractie

Algemene Beschouwingen
De fractie heeft de begrotingsstukken voor 2015 van het college aangeboden gekregen. Naast de reguliere commissie- en raadsvergaderingen moeten ze deze stukken bestuderen, becommentariëren, ev. verbetervoorstellen doen en voor hun voorstellen een meerderheid in de raad zoeken. Daar is een lange vergadering voor uitgetrokken op 6 november.
Start 16.00 uur
– reacties van de fracties in 1e termijn, eventuele verandervoorstellen.
– vervolgens reactie van het College
– Schorsing – eetpauze – tevens mogelijkheden voor de fracties voor onderling overleg
– In 2e termijn heropening van de raadsvergadering, reactie van het college, ev. schorsing, verder overleg, formulering van moties en amendementen en stemming er over.
Deze vergadering mondt uit in het vaststellen van de begroting voor 2015. Zelden eindigt dit overleg vóór 00.00 uur

Commissievergadering op 21 okt 2014 met o.a.
Presentatie van projecten door Woonborg
– Locatiekeuze brandweerkazerne
– Concept Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2015-2018 Noord-Nederland
– P&C cyclus: Vaststelling Bestuursrapportage 2014 – In deze Bestuursrapportage wordt inzicht geboden in de huidige financiële stand van zaken
van de gemeente. Na de Voorjaarsnota 2014 (behandeld in juni 2014) is dit weer een tussentijds moment waarop de raad geïnformeerd wordt. Er worden een aantal voorstellen gedaan met financiële consequenties
– Vaststellen Verordening jeugdhulp gemeente Haren 2015
–  Raadsbericht 2014-22 Voortgang de Blauwe Ruiters en ijsbaan

Gemeenteraadsvergadering maandag 27 okt
Agenda nog onbekend

Bestuur

Voorbereiding van het volgende seizoen

  1. De PvdA Haren ledenvergadering op 13 november, van 19:30 uur tot 20:15. Daarvoor moeten de volgende stukke worden opgesteld en aan de leden worden voorgelegd: begroting opstellen, agenda en werkplan 2014-2015 opstellen
  2. Daarop aansluitende, vanaf 20:30 een themabijeenkomst over de consequentie van alle maatschappelijke veranderingen (participatie, jeugdzorg, werkgelegenheid, zorg door de gemeente) voor de inwoners van Haren en voor ons als betrokken medebewoners.